1554377236_deklaratsiya_po_chl.17%2Cal.2%2Ct._1_npkds.docx