Гея - 94 ЕООД ЕИК 101505113
Държава България
Адрес на управление гр. Сандански 2800, местност Мацкова градина
е-mail gea@radiogea.com
Адрес за кореспонденция гр. Сандански 2800, бул. 'Свобода' 5, ет. 5, ПК 111
Органи на управление Управител - Евгени Стоянов Кременлиев 
Едноличен собственик на капитала  Евгени Стоянов Кременлиев
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


РАДИО ГЕЯ  
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Сандански , 97.3 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 29.06.2000 г.
Лицензия 1-047-01-01
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.radiogea.com/
Streaming  ONLINE