Община Дулово ЕИК 000565416
Държава България
Адрес на управление Дулово, ул. Васил Левски № 18
Адрес за кореспонденция Дулово, ул. Васил Левски № 18
Органи на управление Кмета на община Дулово - Юксел Осман Ахмед
Лица, упражняващи контрол Общински съвет Дулово
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


РАДИО ДУЛОВО РАДИО ДУЛОВО
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
Дулово , 105.9 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 01.08.2008 г.
Лицензия 1-058-01-01
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Обществен
Решения