Радио Станция ЕООД ЕИК 201446801
Държава България
Адрес на управление гр. София 1113, гр. София, СО - район Изгрев, ул. Фредерик Жолио Кюри № 20, ет. 10
Органи на управление Управители - Здравко Стоев и Марин Стоев (заедно)
Едноличен собственик на капитала  УЕБ МЕДИЯ ГРУП АД, ЕИК131387286
Лица, упражняващи контрол УЕБ МЕДИЯ ГРУП АД, ЕИК131387286 с представляващи Здравко Стоев и Марин Стоев (заедно) и Съвет на директорите - Здравко Стоев, Марин Стоев и Георги Тодоров
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


РАДИО АНТЕНА РАДИО АНТЕНА
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория от 20 до 45 години, формат AC
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. София , честота 91.0 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 20.09.2011 г.
Лицензия 1-024-01-01
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://radioantena.fm/
Streaming  ONLINE