Резонанс ЕООД ЕИК 104515059
Държава България
Адрес на управление гр. Велико Търново, бул. България № 24
Адрес за кореспонденция гр. Велико Търново, бул. България № 24
Органи на управление Управител - Йордан Михайлов Йорданов
Едноличен собственик на капитала  Йордан Михайлов Йорданов
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


РАДИО РЕЗОНАНС  
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория от 20 до 45 години
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
Елена , 106.2 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 10.05.2017 г.
Лицензия ЛРР-01 1-079-01-01
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
РАДИО РЕЗОНАНС  
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Горна Оряховица , 93.0 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 31.07.2018 г.
Лицензия ЛРР-01 1-079-02-01
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
РАДИО РЕЗОНАНС  
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория от 20 до 45 години
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Свищов , 94.7 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 11.03.2020 г.
Лицензия ЛРР-01-1-079-01-02
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения