Керемидчиев и Райкова и СИЕ ООД ЕИК 205664726
Държава България
Адрес на управление гр. Ямбол 8600, ул. Преслав № 333
Адрес за кореспонденция гр. Ямбол 8600, к-с Златен рог 27, ет.16
Органи на управление Управители - Михаил Василев Керемидчиев и Янка Русева Райкова (заедно и поотделно)
Съдружници  Михаил Василев Керемидчиев и Янка Русева Райкова
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


РАДИО 999 РАДИО 999
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория до 30 години, формат CHR Contemporary Hit Radio
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. Ямбол , 95.5 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 17.03.2008 г.
Лицензия 1-025-01-01
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.radio999bg.com/
Streaming  ONLINE