ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

Вест ТВ /ВТВ/ АД ЕИК 200674467
Държава България
Адрес на управление гр. София, район Лозенец, жк. Витоша, ВЕЦ - Симеоново № 999
Органи на управление Изпълнителен директор - Виктор Ангелов Серов
Съвет на директорите - Виктор Ангелов Серов, Ви-Веста Холдинг ЕАД и Перла АД.

Акционери  Ви-Веста Холдинг ЕАД, ЕИК 831914521 
Перла АД, ЕИК 119029248

Лица, упражняващи контрол 1. Ви-Веста Холдинг ЕАД, ЕИК 831914521 с представляващ и едноличен собственик на капитала Виктор Ангелов Серов
2. Перла АД, ЕИК 119029248 с представляващи - Булвеста Холдинг АД и Вест ТВ /ВТВ/АД

Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


ВЕСТ ТВ (VTV) logo ВЕСТ ТВ (VTV)
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Наземно цифрово радиоразпръскване
Лицензия ЛРР-01-3-007-01
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.vtv.bg/
Streaming  ONLINE