Становища

Начало » Актове на СЕМ » Становища

123pageBoxRight
Становище по ЗИД на ЗРТ
Становище по повод преустановеното разпространение на програма ХОРИЗОНТ на БНР
Резюме на становищата и мненията на Съвета за електронни медии във връзка със срещата на ЕК с представители на регулатори в аудиовизуалната сфера
Становище относно: общи изисквания за изменения на параметрите на лицензиите за доставяне на радиоуслуги и аудио-визуални медийни услуги.
Становище за "Телевизия Европа" АД относно: съответствие с изискванията на чл.5, т.1 от Правилата за реда за издаване на разрешения за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на телевизионни сигнали.
Критерии за оценка на съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата.
Критерии за отграничаване на маловажните случаи при извършено нарушение на ЗРТ или други закони, прилагани от СЕМ.
Становище на СЕМ относно: проект на ЗИД на ЗРТ.
Разпореждане "Нова телевизия - Първи частен канал" АД да прекрати излъчването на предаването „Цената на истината” преди 23,00 часа.
Становище относно: проект на доклад на Сметната палата за извършен одит на изпълнението на СЕМ за периода 01.01.2007 г. до 31.12.2008 г.
Становище относно: проект на ЗИД на Закона за радиото и телевизията.
Допълнение по Становище на СЕМ от 20 октомври 2009 г. относно: изменения и допълнения на Закона за публичното радиоразпръскване
Становище относно: изменения и допълнения на Закона за публичното радиоразпръскване.
Позиция на СЕМ Относно: отговори на въпроси в Консултационен документ във връзка с предложения за въвеждането на Директива 2007/65/ЕО в българското законодателство, съставен от Министерство на културата.
Становище Относно: възможността при излъчване на спортни събития на телевизионния екран да се изписва името или търговската марка на лицето, предоставило статистически данни
Становище за "Балкан Българска Телевизия" АД Относно: съответствие с изискванията на чл.5, т.1 от Правилата за реда за издаване на разрешения за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на телевизионни сигнали.
Становище за "България Кабел" ТВ Относно: съответствие с изискванията на чл.5, т.1 от Правилата за реда за издаване на разрешения за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на телевизионни сигнали.
Становище за "Агенция Нова М" ЕООД Относно: съответствие с изискванията на чл.5, т.1 от Правилата за реда за издаване на разрешения за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на телевизионни сигнали.
Становище за "Вест ТВ" ЕАД Относно: съответствие с изискванията на чл.5, т.1 от Правилата за реда за издаване на разрешения за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на телевизионни сигнали.
Становище за "Телевизия Европа" АД Относно: съответствие с изискванията на чл.5, т.1 от Правилата за реда за издаване на разрешения за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на телевизионни сигнали.
123pageBoxRight