Отчети

Начало » Финансова информация » Отчети

Отчет за извършени разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социалната политика към 31.03.2021 г.
Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз за периода 01.01.2021 - 31.03.2021 г.
Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета към 31.03.2021 г.
Информация за разходите по бюджетни програми към 31.02.2021 г. от първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет.
Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Съвета за електронни медии за 2020 г.
Отчет за извършени разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социалната политика към 01.01.2021 г.
Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз за периода 01.01.2021 - 28.02.2021
Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз за периода 01.01.2021/31.01.2021
Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета към 31.12.2020 г.
Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.
Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз от 01.01.2020 г. до 31.10.2020 г.
Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета към 30.09.2020 г.
Отчет за извършени разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социалната политика към 30.09.2020 г.
Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз от 01.01.2020 г. до 30.09.2020 г.
Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 30.06.2020 г.
Одитен доклад на Сметна палата за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на СЕМ за 2019 г.
Отчет за извършени разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социалната политика към 30.08.2020 г.
Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз от 01.01.2020 г. до 30.08.2020 г.
Отчет за извършени разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социалната политика към 31.07.2020 г.
Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз от 01.01.2020 г. до 31.07.2020 г.