2

СЕМ упражнява своите правомощия като се ръководи от интересите на обществото, защитава свободата на словото, независимостта на доставчиците на медийни услуги, медийния плурализъм, културното и езиковото многообразие, защитата на потребителите, достъпността, недискриминацията, правилното функциониране на вътрешния пазар и насърчаването на лоялна конкуренция.
1

СЕМ е независим специализиран орган, който регулира медийните услуги и услугите на платформите за споделяне на видеоклипове в случаите и по реда, предвиден в Закона за радиото и телевизията.

COVID-19

ВЪВ ВРЪЗКА С ОГРАНИЧАВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19, СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ ПРИЗОВАВА ВСИЧКИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ДА ИЗПРАЩАТ ДОКУМЕНТИ, СИГНАЛИ, ЖАЛБИ И ДР., КАТО ИЗПОЛЗВАТ НЯКОИ ОТ СЛЕДНИТЕ КОМУНИКАЦИОННИ КАНАЛИ: КОНТАКТНАТА ФОРМА НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА СЕМ – WWW.CEM.BG; ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА: OFFICE@CEM.BG; ПРАТКА ЧРЕЗ ЛИЦЕНЗИРАН ПОЩЕНСКИ ОПЕРАТОР.

За въпроси и информация относно услугите по заявка и платформите за споделяне на видеоклипове: vod.vsp@cem.bg