Становище

Начало » Актове на СЕМ » Становище
21 Юли 2009

На свои заседания на 18 септември, на 23 октомври и на 13 ноември 2007 г. Съветът за електронни медии обсъди становище относно възможността при излъчване на спортни събития на телевизионния екран да се изписва името или търговската марка на лицето, предоставило статистическите данни.
В съответствие с разпоредбата на чл. 66, ал.1 от АПК Съветът на 18 септември публикува на сайта си в интернет на адрек: www.cem.bg проекта на становището, като предостави на всички заинтересувани лица едномесечен срок за препоръки и мнения.
За да отговори на поставения въпрос Съветът разгледа нормите, регламентиращи спосорството, както и парактиката на Съвета за електронни медии.
Според чл.17 на Европейска конвенция за трансгранична телевизия:
„1. Когато една програма или серия от програми е спонсорирана изцяло или отчасти, тя трябва да бъде ясно идентифицирана като такава и по подходящ начин в началото и/или в края на програмата.
2. Съдържанието и съставянето на една спонсорирана програма не трябва в никакъв случай да бъдат повлияни от спонсора по начин, който да наруши отговорността и редакторската независимост на предаващия по отношение на програмите.
3. Спонсорираните програми не трябва да подтикват към продажба, купуване или наемане на стоки или услуги на спонсора или на трето лице, особено чрез споменаване на тези стоки или услуги в такива програми.”
Аналогични са разпоредбите и в Директива 89/552/ЕИО – чл.17:
„1. Спонсорираните предавания отговарят на следните изисквания:
а) съдържанието и програмирането на спонсорираните предавания не трябва в никакъв случай да бъде повлияно от спонора по начин, който да засяга отговорността и редакторската независиост на излъчващия операор по отношение на програмите;
б) те трябва да бъдат ясно идентифицирани като такива чрез име и/или лого в началото или края на предаванията;
в) те не трябва да насърчават купуването или наемането на стоки или услуги от спонсора или от трето лиц, в частност, чрез специално рекламно споменаване на тези стоки или услуги.”
Българският законодател в Закона за радиото и телевизията е възприел подобен подход:
“ Чл. 89. Отделните предавания на операторите могат да бъдат спонсорирани изцяло или отчасти.
Чл. 90. (1) Не могат да бъдат спонсори на предавания политически партии и организации, както и религиозни организации.
(2) Не могат да бъдат спонсори на предавания лица, чиято основна дейност е производството на стоки и услуги, забранени за рекламиране.
(3) Не могат да бъдат спонсорирани политически и икономически предавания, които съдържат анализи и коментари или чиято тематика е сходна с предмета на дейност на спонсора.
(4) Не могат да бъдат спонсорирани новини, с изключение на спортните новини, когато са отделени от другите части на програмата чрез визуални или звукови средства или като отделно предаване.
Чл. 91. Спонсорът няма право да оказва влияние върху съдържанието и представянето на спонсорираното предаване.
Чл. 92. (1) Спонсорираните предавания не могат да призовават към продажба, купуване или използване на стоки и услуги на спонсора или на трето лице, особено чрез споменаване на тези стоки и услуги в предаванията.
(2) Името на спонсора и/или търговската му марка се споменава, представя или обозначава по друг начин само в началото и/или в края на предаването.”

За да се отговори на поставения въпрос следва да се има предвид и практиката на СЕМ, изразена в следните становища и решения:
1. Становище на НСРТ от 28.07.2000г.;
2. Решение №15-00-59 от 08.04.2002г.;
3. Становище на СЕМ от 07.10.2002г.
Тълкуването на нормите, посочени по-горе, и които се отнасят до ситуирането на спонсорските заставки, показва изключителна последователност по отношение на тяхната категоричност, че:
1. Името на спонсора и/или търговската му марка се споменава, представя или обозначава по друг начин само в началото и/или в края на предаването.
2. Съдържанието и съставянето на една спонсорирана програма не трябва в никакъв случай да бъдат повлияни от спонсора по начин, който да наруши отговорността и редакторската независимост на предаващия по отношение на програмите.
3. Спонсорираните програми не трябва да подтикват към продажба, купуване или наемане на стоки или услуги на спонсора или на трето лице, особено чрез споменаване на тези стоки или услуги в такива програми.
Такава е и трайната практика на СЕМ.

Следователно, посочването на име или търговска марка на лица, различни от телевизионния оператор при изписване на телевизионния екран на статистически данни в спортни предавания, не може да се разглежда на плоскоста на разпоредбите, отнасящи се до спонсорството, тъй като противоречи на основните негови характеристики.
С оглед формирането на становището на Съвета за електронни медии относно възможността при излъчване на статистически данни по време на спортни събития на телевизионния екран да се изписва името или търговската марка на лицето, предоставило тези данни, следва да се имат предвид следните обстоятелства:
1. Използването на статистически данни в спортни предавания не представлява спонориране на предаването по смисъла на §1, т.20 от ДР на ЗРТ, а е част от процеса по неговото създаване, тъй като води до повишаване на неговите естетически, образователни и развлекателни качества;
2. Съществуващата международна практика при излъчване на спортни събития.
3. Съществущата практика на Съвета за електронни медии.

Като се взамат предвид посочените по-горе обстоятелства, биха могли да бъдат направени следните изводи:
1. Изписването на името на лицето, предоставило статистически данни за включването им в спортно предаване не представлява спонсорство, а част от процеса по създаване на предаването.
2. При показване на статистически данни в спортни предавания е недопустимо изписването на имена на лица, различни от това на лицето, предоставило данните.
Единствено кумулутивната даденост на посочените по-горе предпоставки може да отграничи спонсорството на едно предаване от елементите при неговото създаване, което при спортните прадавия включва и посочване на статистически данни с изписване на името на лицето, което ги е предоставило.

Становището е прието на заседание на СЕМ на 13.11.2007 г.

Председател на СЕМ
Мария Стефанова