Становище за "Агенция Нова М" ЕООД

Начало » Актове на СЕМ » Становище за "Агенция Нова М" ЕООД
02 Юли 2009

СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ на свое заседание, проведено на 18 май 2009 г., като взе предвид:

I. Закона за електронните съобщения, съгласно който до издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване с национален обхват, Комисията за регулиране на съобщенията може да издава на регистрирани по реда на Закона за радиото и телевизията телевизионни оператори разрешения за ползване на свободен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, който не е предоставен по реда на § 9а от преходните и заключителните разпоредби на Закона за радиото и телевизията.” (§ 5 от ПЗР);

II. Правила за реда за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на телевизионни сигнали (обн. ДВ, бр. 30 от 21.04.2009 г.), съгласно които лице, кандидатстващо за издаване на разрешение, следва да притежава регистрация на програма с общ (политематичен) или специализиран профил по смисъла на § 1, т. 28 от допълнителната разпоредба на Закона за радиото и телевизията и с продължителност на програмата 24 часа (чл.5, т.1)

III. Закона за радиото и телевизията, съгласно който радио- и телевизионните оператори са физически лица - еднолични търговци, и юридически лица с лицензии или регистрации за радио- и телевизионна дейност.
Радио- и телевизионна дейност е създаването на радио- и телевизионни програми и на допълнителна информация за разпространение чрез наземно радиоразпръскване, по кабелен, спътников или по друг технически начин, в кодиран или некодиран вид, които са предназначени за непосредствено приемане от неограничен брой лица.
Програмите, които се създават за разпространение чрез електронни съобщителни мрежи за наземно (аналогово или цифрово) радиоразпръскване се лицензират, а програмите, които се създават за разпространение чрез кабелни електронни съобщителни мрежи и/или сателит подлежат на регистрация.

IV. Писмо от Комисията за регулиране на съобщенията, с вх.номер 10-00-15 от 12 май 2009 г.

V. Заявления до Комисия за рег, подадени от АГЕНЦИЯ НОВА М ЕООД, ЕИК 122088228, за издаване на разрешения за осъществяване на електронни съобщения чрез наземно аналогово радиоразпръскване на телевизионни сигнали, както следва:

1. Входящ № 08-01-655/ 11.05.2009 г.
гр. Стара Загора
телевизионни канали – 55; 33; 27;

2. Входящ № 08-01-654/ 07.05.2009 г.
гр. Пазарджик
телевизионни канали – 41; 37; 35;

3. Входящ № 08-01-656/ 11.05.2009 г.
гр. Бургас
телевизионни канали – 55; 52;

4. Входящ № 08-01-657/ 11.05.2009 г.
гр. Велико Търново
телевизионни канали – 57; 52;

5. Входящ № 08-01-653/ 11.05.2009 г.
гр. София
телевизионни канали – 48; 43;

6. Входящ № 08-01-652/ 11.05.2009 г.
гр. Пловдив
телевизионен канал – 42;

VI. АГЕНЦИЯ НОВА М ЕООД, ЕИК 122088228 е телевизионен оператор по смисъла на Закона за радиото и телевизията.
Съгласно решение № 236/ 11.09.2007 г. на СЕМ дружеството е регистрирало телевизионна програма, с
наименование – АМАРИ ТВ
програмен профил – общ /политематичен/
продължителност – 24 часа
териториален обхват - национален

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията, § 5, ал. 4 от ПЗР на Закона за електронните съобщения и чл.8, ал.2 от Правила за реда за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на телевизионни сигнали,

ДАВА СЛЕДНОТО СТАНОВИЩЕ:

АГЕНЦИЯ НОВА М ЕООД, ЕИК 122088228, със седалище и адрес на управление - гр. София, район Лозенец, бул. “Джеймс Баучер” № 23, ет.1, създаващ телевизионна програма АМАРИ ТВ с общ /политематичен/ профил и продължителност 24 часа, която се разпространява чрез кабелни електронни съобщителни мрежи и сателит, ОТГОВАРЯ на изискванията на чл.5, т.1 от Правилата за реда за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на телевизионни сигнали.


Доц. д-р Маргарита Пешева,
Председател на СЕМ