Становище за "България Кабел" ТВ

Начало » Актове на СЕМ » Становище за "България Кабел" ТВ
02 Юли 2009

СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ на свое заседание, проведено на 18 май 2009 г., като взе предвид:

I. Закона за електронните съобщения, съгласно който до издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване с национален обхват, Комисията за регулиране на съобщенията може да издава на регистрирани по реда на Закона за радиото и телевизията телевизионни оператори разрешения за ползване на свободен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, който не е предоставен по реда на § 9а от преходните и заключителните разпоредби на Закона за радиото и телевизията.” (§ 5 от ПЗР);

II. Правила за реда за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на телевизионни сигнали (обн. ДВ, бр. 30 от 21.04.2009 г.), съгласно които лице, кандидатстващо за издаване на разрешение, следва да притежава регистрация на програма с общ (политематичен) или специализиран профил по смисъла на § 1, т. 28 от допълнителната разпоредба на Закона за радиото и телевизията и с продължителност на програмата 24 часа (чл.5, т.1)

III. Закона за радиото и телевизията, съгласно който радио- и телевизионните оператори са физически лица - еднолични търговци, и юридически лица с лицензии или регистрации за радио- и телевизионна дейност.
Радио- и телевизионна дейност е създаването на радио- и телевизионни програми и на допълнителна информация за разпространение чрез наземно радиоразпръскване, по кабелен, спътников или по друг технически начин, в кодиран или некодиран вид, които са предназначени за непосредствено приемане от неограничен брой лица.
Програмите, които се създават за разпространение чрез електронни съобщителни мрежи за наземно (аналогово или цифрово) радиоразпръскване се лицензират, а програмите, които се създават за разпространение чрез кабелни електронни съобщителни мрежи и сателит подлежат на регистрация.

IV. Писмо от Комисията за регулиране на съобщенията, с вх.номер 10-00-15 от 08 май 2009 г.

V. Заявление до Комисия за регулиране на съобщенията с входящ № 08-01-398/ 30.04.09 г., подадено от БЪЛГАРИЯ КАБЕЛ ТВ ООД, ЕИК 121282187, за издаване на разрешения за осъществяване на електронни съобщения чрез наземно аналогово радиоразпръскване на телевизионни сигнали за гр. София, телевизионни канали - 43, 48.


VI. БЪЛГАРИЯ КАБЕЛ ТВ ООД, ЕИК 121282187 е телевизионен оператор по смисъла на Закона за радиото и телевизията.
Съгласно решение 15-00-93/ 30.05.2002 г., на основание § 53 от ПЗР на ЗИД на Закона за радиото и телевизията (ДВ, бр. 96 от 2001 г.), СЕМ служебно е регистрирал телевизионна програма с
наименование - България ТВ
програмен профил – общ /политематичен/
продължителност -24 часа
териториален обхват- национален

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията, § 5, ал. 4 от ПЗР на Закона за електронните съобщения и чл.8, ал.2 от Правила за реда за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на телевизионни сигнали,


ДАВА СЛЕДНОТО СТАНОВИЩЕ:

БЪЛГАРИЯ КАБЕЛ ТВ, ООД, ЕИК 121282187, със седалище и адрес на управление - гр. София, ул. Доспат 20, създаващо телевизионна програма България ТВ с общ /политематичен/ профил и продължителност 24 часа, която се разпространява чрез кабелни електронни съобщителни мрежи и сателит, ОТГОВАРЯ на изискванията на чл.5, т.1 от Правилата за реда за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на телевизионни сигнали.
Доц. д-р Маргарита Пешева,
Председател на СЕМ