Становище за "Вест ТВ" ЕАД

Начало » Актове на СЕМ » Становище за "Вест ТВ" ЕАД
02 Юли 2009

СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ на свое заседание, проведено на 18 май 2009 г., като взе предвид:

І. Закона за електронните съобщения, съгласно който до издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване с национален обхват, Комисията за регулиране на съобщенията може да издава на регистрирани по реда на Закона за радиото и телевизията телевизионни оператори разрешения за ползване на свободен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, който не е предоставен по реда на § 9а от преходните и заключителните разпоредби на Закона за радиото и телевизията.” (§ 5 от ПЗР);

ІІ. Правила за реда за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на телевизионни сигнали (обн. ДВ, бр. 30 от 21.04.2009 г.), съгласно които лице, кандидатстващо за издаване на разрешение, следва да притежава регистрация на програма с общ (политематичен) или специализиран профил по смисъла на § 1, т. 28 от допълнителната разпоредба на Закона за радиото и телевизията и с продължителност на програмата 24 часа (чл.5, т.1)

ІІІ. Закона за радиото и телевизията, съгласно който радио- и телевизионните оператори са физически лица - еднолични търговци, и юридически лица с лицензии или регистрации за радио- и телевизионна дейност.
Радио- и телевизионна дейност е създаването на радио- и телевизионни програми и на допълнителна информация за разпространение чрез наземно радиоразпръскване, по кабелен, спътников или по друг технически начин, в кодиран или некодиран вид, които са предназначени за непосредствено приемане от неограничен брой лица.
Програмите, които се създават за разпространение чрез електронни съобщителни мрежи за наземно (аналогово или цифрово) радиоразпръскване се лицензират, а програмите, които се създават за разпространение чрез кабелни електронни съобщителни мрежи и/или сателит подлежат на регистрация.

ІV. Писмо от Комисията за регулиране на съобщенията, с вх.номер 10-00-15 от 08 май 2009 г.

V. Заявления до Комисия за регулиране на съобщенията, подадени от ВЕСТ ТВ ЕАД, ЕИК 200674467, за издаване на разрешения за осъществяване на електронни съобщения чрез наземно аналогово радиоразпръскване на телевизионни сигнали, както следва:

1.Входящ № 08-01-616/07.05.09г.
гр.Средец
телевизионни канали – 53; 57;

2.Входящ № 08-01-608/07.05.09г.
гр.Ботевград
телевизионни канали – 35; 42; 55;

3.Входящ № 08-01-571/07.05.09г.
гр.Самоков
телевизионен канал – 52;

4.Входящ № 08-01-579/07.05.09г.
гр.Ихтиман
телевизионни канали – 27; 52;

5.Входящ № 08-01-602/07.05.09г.
гр.Ловеч
телевизионни канали – 41; 48;

6.Входящ № 08-01-617/07.05.09г.
гр.Хасково
телевизионен канал – 41;

7.Входящ № 08-01-611/07.05.09г.
гр.Разлог
телевизионни канали –33; 57;

8.Входящ № 08-01-570/07.05.09г.
гр.Дупница
телевизионни канали – 53; 57;

9.Входящ № 08-01-577/07.05.09г.
гр.Стара Загора
телевизионни канали –27; 33; 55;

10.Входящ № 08-01-615/07.05.09г.
гр.Бургас
телевизионни канали – 52; 55;

11.Входящ № 08-01-562/07.05.09г.
гр.Попово
телевизионен канал – 42;

12.Входящ № 08-01-594/07.05.09г.
гр.Пещера
телевизионни канали – 41; 57;

13.Входящ № 08-01-565/07.05.09г.
гр.Пазарджик
телевизионни канали –35; 37; 41;

14.Входящ № 08-01-573/07.05.09г.
гр.Ардино
телевизионен канал – 52;

15.Входящ № 08-01-567/07.05.09г.
гр.Димитровград
телевизионни канали – 35; 42;

16.Входящ № 08-01-569/07.05.09г.
гр.Исперих
телевизионни канали – 41; 52;

17.Входящ № 08-01-568/07.05.09г.
гр.Разград
телевизионен канал – 53;

18.Входящ № 08-01- /07.05.09г.
гр.Велико Търново
телевизионни канали – 52; 57;

19.Входящ № 08-01-564/07.05.09г.
гр.Видин
телевизионен канал – 49;

20.Входящ № 08-01-574/07.05.09г.
гр.Пловдив
телевизионен канал – 42;

21.Входящ № 08-01-575/07.05.09г.
гр.Казанлък
телевизионни канали –35; 52; 49;

22.Входящ № 08-01-580/07.05.09г.
гр.Бяла обл. Русе
телевизионни канали –26;- 48;

23.Входящ № 08-01-561/07.05.09г.
гр.Враца
телевизионни канали –33; 40;

24.Входящ № 08-01-563/07.05.09г.
гр.Монтана
телевизионни канали –42; 55;

25.Входящ № 08-01-601/07.05.09г.
гр.Червен бряг
телевизионни канали –28; 42;

2 6.Входящ № 08-01-578/07.05.09г.
гр.Тутракан
телевизионе нканал – 40;

27.Входящ № 08-01-572/07.05.09г.
гр.Ахтопол
телевизионен канал – 57;

28.Входящ № 08-01-560/07.05.09г.
гр.Карлово
телевизионни канали –39; 41;

29.Входящ № 08-01-566/07.05.09г.
гр.Тервел
телевизионен канал – 42;

29.Входящ № 08-01-581/07.05.09г.
гр.Асеновград
телевизионни канали – 40; 57;

30.Входящ № 08-01-614/07.05.09г.
гр.Девня
телевизионни канали– 48; 52;

31.Входящ № 08-01-583/07.05.09г.
гр.Севлиево
телевизионни канали – 40; 57;

32.Входящ № 08-01-605/07.05.09г.
гр.Сливен
телевизионни канали –21; 55;

33.Входящ № 08-01-598/07.05.09г.
гр.Габрово
телевизионен канал – 55;

34.Входящ № 08-01-582/07.05.09г.
гр.Нова Загора
телевизионни канали – 29; 41;

35.Входящ № 08-01-610/07.05.09г.
гр.Ямбол
телевизионни канали – 29; 52;

36.Входящ № 08-01-576/07.05.09г.
гр.Елена
телевизионни канали– 28; 52;

37.Входящ № 08-01-597/07.05.09г.
гр.Котел
телевизионни канали – 40; 51;

38.Входящ № 08-01-606/07.05.09г.
гр.Петрич
телевизионен канал– 29;

39.Входящ № 08-01-584/07.05.09г.
гр.Кърджали
телевизионни канали– 37; 51;

40.Входящ № 08-01-613/07.05.09г.
гр.Русе
телевизионен канал– 49;

41.Входящ № 08-01-596/07.05.09г.
гр.Нови пазар
телевизионни канали– 28; 51;

42.Входящ № 08-01-589/07.05.09г.
гр.Първомай
телевизионни канали– 41; 51;

43.Входящ № 08-01-607/07.05.09г.
гр.Силистра
телевизионен канал– 35;

44.Входящ № 08-01-600/07.05.09г.
гр.Шумен
телевизионен канал– 41;

45.Входящ № 08-01-599/07.05.09г.
гр.Велинград
телевизионни канали– 48; 52;

46.Входящ № 08-01-609/07.05.09г.
гр.Гоце Делчев
телевизионни канали– 37; 48;

47.Входящ № 08-01-592/07.05.09г.
гр.Карнобат
телевизионен канал – 55;

48.Входящ № 08-01-603/07.05.09г.
гр.Харманли
телевизионни канали– 21; 42;

49.Входящ № 08-01-593/07.05.09г.
гр.Троян
телевизионни канали– 41; 51;

50.Входящ № 08-01-604/07.05.09г.
гр.Добрич
телевизионни канали– 25; 53;

51.Входящ № 08-01-585/07.05.09г.
гр.Плевен
телевизионни канали– 35; 53;

52.Входящ № 08-01-591/07.05.09г.
гр.Кюстендил
телевизионни канали– 21; 57;

53.Входящ № 08-01-586/07.05.09г.
гр.Шабла
телевизионен канал– 35;

55.Входящ № 08-01-590/07.05.09г.
гр.Смолян
телевизионен канал – 57;

56.Входящ № 08-01-595/07.05.09г.
гр.Кнежа
телевизионни канали– 52; 49;

57.Входящ № 08-01-587/07.05.09г.
гр.Левски
телевизионни канали– 42; 49;

VІ. ВЕСТ ТВ ЕАД, ЕИК 200674467 е телевизионен оператор по смисъла на Закона за радиото и телевизията.
Съгласно Решение № 15-00-143/ 04.11.2002 г. на СЕМ дружеството е регистрирало телевизионна програма с
наименование - ВЕСТ ТВ
програмен профил - общ (политематичен)
продължителност - 24 часа.
териториален обхват - национален

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията, § 5, ал. 4 от ПЗР на Закона за електронните съобщения и чл. 8, ал.2 от Правила за реда за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на телевизионни сигнали,


ДАВА СЛЕДНОТО СТАНОВИЩЕ:

ВЕСТ ТВ ЕАД, ЕИК 200674467, със седалище и адрес на управление - гр. София, район Лозенец, жк. Витоша, ВЕЦ - Симеоново № 999, създаващ телевизионна програма ВЕСТ ТВ с общ (политематичен) профил и продължителност 24 часа, която се разпространява чрез кабелни електронни съобщителни мрежи и сателит, ОТГОВАРЯ на изискванията на чл.5, т.1 от Правилата за реда за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на телевизионни сигнали.
Доц. д-р Маргарита Пешева,
Председател на СЕМ