НЕЛИНЕЙНИ

НЕЛИНЕЙНИ

Услуги по заявка

Дир.бг АД ЕИК 130243596
Държава България
Телефон 09888977442
е-mail account_consult@abv.bg
Адрес на управление гр. София, гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков – Корсаков № 19, ет. 4
Лице за контакт Веска Василева
Органи на управление Изпълнителен директор - Веска Василева
Съвет на директорите - Моника  Станишева, Веска Василева и Иван Иванов.

Акционери Ексибу ГмбХ, Дружество с ограничена отговорност, Австрия и Интернет услуги и комуникации ЕАД, ЕИК 200113053
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, б. „а“, подточка „аа“ от ДР на ЗРТ
Услуги по заявка Видео по поръчка
Параметри Услуга под редакционната отговорност на Дир.бг АД, предоставяща на потребителите безплатен достъп до аудио – визуално съдържание (обособено в различни категории), аудио-подкасти и видео-подкасти в избрано от тях време. Услугата се предоставя в рамките на интернет сайта www.dir.bg.
Териториален обхват неограничен
Дата на стартиране 19.09.2022 г.