НЕЛИНЕЙНИ

НЕЛИНЕЙНИ

Услуги по заявка

Голф България ЕООД ЕИК 200845352
Държава България
Телефон 02 9710311
е-mail desislava@sportal.bg
Адрес на управление гр. София 1113, р-н Изгрев, ул. Никола Хайтов № 3А, офис 1-5
Лице за контакт Стилян Шишков
Органи на управление Управител - Стилян Шишков
Едноличен собственик на капитала Спортал.БГ АД, ЕИК 200818004
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, б. „а“, подточка „аа“ от ДР на ЗРТ
Услуги по заявка Видео по поръчка
Параметри предоставяне на 24-часов достъп до аудио-визуално съдържание при поискване от потребителите в секция видео на уеб адрес: https://novini.bg/video
Териториален обхват национален
Дата на стартиране 01.09.2022 г.