Становище за "Р.Д.-ТВ" ЕООД

Начало » Актове на СЕМ » Становище за "Р.Д.-ТВ" ЕООД
02 Юли 2009

СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ на свое заседание, проведено на 01 юни 2009 г., разгледа постъпило от Р.Д.- ТВ ЕООД, ЕИК 103110595, писмо с вх. № 30-04-9 от 28.05.2009 г. Дружеството твърди, че е подало заявления до Комисия за регулиране на съобщенията за издаване на разрешения за осъществяване на електронни съобщения чрез наземно аналогово радиоразпръскване на телевизионни сигнали, както следва:
- входящ № 08-01-413/ 30.04.2009 г. за гр. Велико Търново, телевизионни канали – 52 и 57;
- входящ № 08-01-396/ 30.04.2009 г. за гр. Тервел, телевизионен канал – 42.
Твърди също, че посочените заявления не са описани в Становището на СЕМ от 18 май 2009 г., с което Съветът установява съответствието на Р.Д.- ТВ ЕООД с изискванията на чл.5, т.1 от Правилата за реда за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на телевизионни сигнали. Към писмото са приложени копия с поставен печат и номер на КРС.
След отправено запитване, Комисията за регулиране на съобщенията, с писмо 30-04-9/ 01.06.2009 г., потвърждава входящите номера и градовете, за които Р.Д.- ТВ ЕООД твърди, че е подало искания.
СЕМ, като обсъди приложените към преписката документи, прие че е налице непълнота в постановеното Становище от 18 май 2009 г., която следва да бъде отстранена.
На основание чл. 62, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 32, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията
СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ допълва т. V на Становище от 18 май 2009 г., постановено на основание § 5 ал. 4 от ПЗР на Закона за електронните съобщения и чл. 8 ал. 2 от Правила за реда за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на телевизионни сигнали, както следва:
т. 57 (нова) Входящ № 08-01-413/ 30.04.2009 г.
гр. Велико Търново,
телевизионни канали – 52 и 57;

т.58 (нова) Входящ № 08-01-396/ 30.04.2009 г.
гр. Тервел,
телевизионен канал – 42.

Всички останали текстове на Становище на СЕМ от 18 май 2009 г. за Р.Д.- ТВ ЕООД са непроменени.
Комисията за регулиране на съобщенията да бъде уведомена за направеното допълнение.


Доц. д-р Маргарита Пешева,
Председател на СЕМ