Становище за "ТВ Седем" ЕАД

Начало » Актове на СЕМ » Становище за "ТВ Седем" ЕАД
02 Юли 2009

СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ на свое заседание, проведено на 18 май 2009 г., като взе предвид:

І. Закона за електронните съобщения, съгласно който до издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване с национален обхват, Комисията за регулиране на съобщенията може да издава на регистрирани по реда на Закона за радиото и телевизията телевизионни оператори разрешения за ползване на свободен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, който не е предоставен по реда на § 9а от преходните и заключителните разпоредби на Закона за радиото и телевизията.” (§ 5 от ПЗР);

ІІ. Правила за реда за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на телевизионни сигнали (обн. ДВ, бр. 30 от 21.04.2009 г.), съгласно които лице, кандидатстващо за издаване на разрешение, следва да притежава регистрация на програма с общ (политематичен) или специализиран профил по смисъла на § 1, т. 28 от допълнителната разпоредба на Закона за радиото и телевизията и с продължителност на програмата 24 часа (чл.5, т.1)

ІІІ. Закона за радиото и телевизията, съгласно който радио- и телевизионните оператори са физически лица - еднолични търговци, и юридически лица с лицензии или регистрации за радио- и телевизионна дейност.
Радио- и телевизионна дейност е създаването на радио- и телевизионни програми и на допълнителна информация за разпространение чрез наземно радиоразпръскване, по кабелен, спътников или по друг технически начин, в кодиран или некодиран вид, които са предназначени за непосредствено приемане от неограничен брой лица.
Програмите, които се създават за разпространение чрез електронни съобщителни мрежи за наземно (аналогово или цифрово) радиоразпръскване се лицензират, а програмите, които се създават за разпространение чрез кабелни електронни съобщителни мрежи и/или сателит подлежат на регистрация.

ІV. Писмо от Комисията за регулиране на съобщенията, с вх.номер 10-00-15 от 08 май 2009 г.

V. Заявления до Комисия за регулиране на съобщенията, подадени от ТВ СЕДЕМ ЕАД, ЕИК 175093731 за издаване на разрешения за осъществяване на електронни съобщения чрез наземно аналогово радиоразпръскване на телевизионни сигнали, както следва:

1. Входящ № 08-01-494/ 07.05.2009 г.
гр. Асеновград
телевизионни канали - 40 и 57

2. Входящ № 08-01-495/07.05.2009 г.
гр. Ардино
телевизионен канал – 52

3. Входящ № 08-01-496/ 07.05.2009 г.
гр. Ботевград
телевизионни канали – 35, 55 и 42

4. Входящ № 08-01-497/ 07.05.2009 г.
гр. Ахтопол
телевизионен канал – 57

5. Входящ № 08-01-498/ 07.05.2009 г.
гр. Велико Търново
телевизионни канали – 52 и 57

6. Входящ № 08-01-499/ 07.05.2009 г.
гр. Бяла /област Русе/
телевизионни канали – 48 и 26

7. Входящ № 08-01-500/ 07.05.2009 г.
гр. Видин
телевизионен канал – 49

8. Входящ № 08-01-501/ 07.05.2009 г.
гр. Враца
телевизионни канали – 33 и 40

9. Входящ № 08-01-502/ 07.05.2009 г
гр. Девня
телевизионни канали – 48 и 52

10. Входящ № 08-01-503/ 07.05.2009 г
гр. Гоце Делчев
телевизионни канали – 37 и 48

11. Входящ № 08-01-504/ 07.05.2009 г.
гр. Добрич
телевизионни канали – 25 и 53

12. Входящ № 08-01-505/ 07.05.2009 г
гр. Дупница
телевизионни канали – 57 и 53

13. Входящ № 08-01-506/ 07.05.2009 г.
гр. Ихтиман
телевизионни канали – 27 и 52

14. Входящ № 08-01-507/ 07.05.2009 г.
гр. Казанлък
телевизионни канали – 52, 49 и 35

15. Входящ № 08-01-508/ 07.05.2009 г.
гр. Карлово
телевизионни канали – 39 и 41

16. Входящ № 08-01-509/ 07.05.2009 г.
гр. Карнобат
телевизионен канал – 55

17. Входящ № 08-01-510/ 07.05.2009 г.
гр. Кнежа
телевизионни канали – 52 и 49

18. Входящ № 08-01-511/ 07.05.2009 г.
гр. Котел
телевизионни канали – 51 и 40

19. Входящ № 08-01-512/ 07.05.2009 г.
гр. Елена
телевизионни канали – 52 и 28

20. Входящ № 08-01-513/ 07.05.2009 г
гр. Ловеч
телевизионни канали – 48 и 41

21. Входящ № 08-01-514/ 07.05.2009 г
гр. Нова Загора
телевизионни канали – 29 и 41

22. Входящ № 08-01-515/ 07.05.2009 г
гр. Нови пазар
телевизионни канали – 51 и 28

23. Входящ № 08-01-516/ 07.05.2009 г
гр. Пазарджик
телевизионни канали – 37, 35 и 41

24. Входящ № 08-01-517/ 07.05.2009 г
гр. Плевен
телевизионни канали – 35 и 53

25. Входящ № 08-01-518/ 07.05.2009 г
гр. Пловдив
телевизионен канал – 42

26. Входящ № 08-01-519/ 07.05.2009 г
гр. Първомай
телевизионни канали – 51 и 41

27. Входящ № 08-01-520/ 07.05.2009 г
гр. Левски
телевизионни канали – 42 и 49

28. Входящ № 08-01-521/ 07.05.2009 г
гр. Разлог
телевизионни канали – 57 и 33

29. Входящ № 08-01-522/ 07.05.2009 г
гр. Разград
телевизионен канал – 53

30. Входящ № 08-01-523/ 07.05.2009 г
гр. Севлиево
телевизионни канали – 40 и 57

31. Входящ № 08-01-524/ 07.05.2009 г
гр. Самоков
телевизионен канал – 52

32. Входящ № 08-01-525/ 07.05.2009 г.
гр. Бургас
телевизионни канали – 52 и 55

33. Входящ № 08-01-526/ 07.05.2009 г
гр. Петрич
телевизионен канал – 29

34. Входящ № 08-01-527/ 07.05.2009 г.
гр. Русе
телевизионен канал – 49

35. Входящ № 08-01-528/ 07.05.2009 г.
гр. Монтана
телевизионни канали – 55 и 42

36. Входящ № 08-01-529/ 07.05.2009 г.
гр. Попово
телевизионен канал – 42

37. Входящ № 08-01-530/ 07.05.2009 г.
гр. Кюстендил
телевизионни канали – 21 и 57

38. Входящ № 08-01-531/ 07.05.2009 г.
гр. Пещера
телевизионни канали – 57 и 41

39. Входящ № 08-01-532/ 07.05.2009 г.
гр. Исперих
телевизионни канали – 41 и 52

40. Входящ № 08-01-533/ 07.05.2009 г
гр. Кърджали
телевизионни канали – 51 и 37

41. Входящ № 08-01-534/ 07.05.2009 г
гр. Димитровград
телевизионни канали – 35 и 42

42. Входящ № 08-01-535/ 07.05.2009 г
гр. Габрово
телевизионен канал – 55

43. Входящ № 08-01-536/ 07.05.2009 г.
гр. Велинград
телевизионни канали – 52 и 48

44. Входящ № 08-01-537/ 07.05.2009 г
гр. София
телевизионни канали – 48 и 43

45. Входящ № 08-01-538/ 07.05.2009 г.
гр. Смолян
телевизионен канал – 57

46. Входящ № 08-01-539/ 07.05.2009 г.
гр. Червен бряг
телевизионни канали – 28 и 42

47. Входящ № 08-01-540/ 07.05.2009 г.
гр. Силистра
телевизионен канал – 35

48. Входящ № 08-01-541/ 07.05.2009 г.
гр. Ямбол
телевизионни канали – 52 и 29

49. Входящ № 08-01-542/ 07.05.2009 г.
гр. Шумен
телевизионен канал – 41

50. Входящ № 08-01-543/ 07.05.2009 г.
гр. Шабла
телевизионен канал – 35

51. Входящ № 08-01-544/ 07.05.2009 г
гр. Харманли
телевизионни канали – 21 и 42

52. Входящ № 08-01-545/ 07.05.2009 г
гр. Хасково
телевизионен канал – 41

53. Входящ № 08-01-546/ 07.05.2009 г
гр. Троян
телевизионни канали – 41 и 51

54. Входящ № 08-01-547/ 07.05.2009 г.
гр. Тутракан
телевизионен канал – 40

55. Входящ № 08-01-548/ 07.05.2009 г
гр. Стара Загора
телевизионни канали – 27, 55 и 33

56. Входящ № 08-01-549/ 07.05.2009 г.
гр. Тервел
телевизионен канал – 42

57. Входящ № 08-01-550/ 07.05.2009 г.
гр. Сливен
телевизионни канали – 55 и 21

58. Входящ № 08-01-551/ 07.05.2009 г.
гр. Средец
телевизионни канали – 53 и 57

VІ. ТВ СЕДЕМ ЕАД, ЕИК 175093731 е телевизионен оператор по смисъла на Закона за радиото и телевизията.
Съгласно Решение № 176/ 25.10.2005 г. на СЕМ дружеството е регистрирало телевизионна програма с:
наименование - TV 7
програмен профил - общ (политематичен)
продължителност - 24 часа
териториален обхват - национален

Съгласно Решение № 194/ 28.06.2007 г. на СЕМ дружеството е регистрирало телевизионна програма, с:
наименование - СУПЕР 7
програмен профил - специализиран (детско-юношески и филмов)
продължителност - 24 часа
териториален обхват - национален

Съгласно Решение № 177/ 07.10.2008 г. на СЕМ дружеството е регистрирало телевизионна програма, с:
наименование - СПОРТ 7
програмен профил - специализиран (спортно-информационен и развлекателен)
продължителност - 24 часа
териториален обхват - национален

На основание чл. 32 ал. 2 от Закона за радиото и телевизията, § 5 ал. 4 от ПЗР на Закона за електронните съобщения и чл. 8 ал. 2 от Правила за реда за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на телевизионни сигнали,


ДАВА СЛЕДНОТО СТАНОВИЩЕ:

ТВ СЕДЕМ ЕАД, ЕИК 175093731, със седалище и адрес на управление - гр. София, район Лозенец, ул. Джеймс Баучер № 100, създаващ три телевизионни програми:
TV 7 с общ (политематичен) профил; СУПЕР 7 със специализиран (детско-юношески и филмов) профил и СПОРТ 7 със специализиран (спортно-информационен и развлекателен) профил,
всички с продължителност 24 часа и разпространявани чрез кабелни електронни съобщителни мрежи и сателит,
ОТГОВАРЯ на изискванията на чл.5, т.1 от Правилата за реда за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на телевизионни сигнали.
Доц. д-р Маргарита Пешева,
Председател на СЕМ