Становище за "ТВ 2" ЕООД

Начало » Актове на СЕМ » Становище за "ТВ 2" ЕООД
02 Юли 2009

СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ на свои заседания, проведени на 18 и 19 май 2009 г., като взе предвид:

І. Закона за електронните съобщения, съгласно който до издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване с национален обхват, Комисията за регулиране на съобщенията може да издава на регистрирани по реда на Закона за радиото и телевизията телевизионни оператори разрешения за ползване на свободен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, който не е предоставен по реда на § 9а от преходните и заключителните разпоредби на Закона за радиото и телевизията.” (§ 5 от ПЗР);

ІІ. Правила за реда за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на телевизионни сигнали (обн. ДВ, бр. 30 от 21.04.2009 г.), съгласно които лице, кандидатстващо за издаване на разрешение, следва да притежава регистрация на програма с общ (политематичен) или специализиран профил по смисъла на § 1, т. 28 от допълнителната разпоредба на Закона за радиото и телевизията и с продължителност на програмата 24 часа (чл.5, т.1)

ІІІ. Закона за радиото и телевизията, съгласно който радио- и телевизионните оператори са физически лица - еднолични търговци, и юридически лица с лицензии или регистрации за радио- и телевизионна дейност.
Радио- и телевизионна дейност е създаването на радио- и телевизионни програми и на допълнителна информация за разпространение чрез наземно радиоразпръскване, по кабелен, спътников или по друг технически начин, в кодиран или некодиран вид, които са предназначени за непосредствено приемане от неограничен брой лица.
Програмите, които се създават за разпространение чрез електронни съобщителни мрежи за наземно (аналогово или цифрово) радиоразпръскване се лицензират, а програмите, които се създават за разпространение чрез кабелни електронни съобщителни мрежи и/или сателит подлежат на регистрация.

ІV. Писмо от Комисията за регулиране на съобщенията, с вх.номер 10-00-15 от 08 май 2009 г.

V. Заявления до Комисия за регулиране на съобщенията, подадени от ТВ 2 ЕООД, ЕИК 121853910, за издаване на разрешения за осъществяване на електронни съобщения чрез наземно аналогово радиоразпръскване на телевизионни сигнали, както следва:

1. Входящ № 08-01-557/ 07.05.2009 г.
гр. Нова Загора
телевизионни канали - 29 и 41

2. Входящ № 08-01-555/07.05.2009 г.
гр. Ботевград
телевизионни канали – 35, 42, и 55

3. Входящ № 08-01-558/ 07.05.2009 г.
гр. Ямбол
телевизионни канали – 29 и 52

4. Входящ № 08-01-559/ 07.05.2009 г.
гр. Казанлък
телевизионни канали – 35, 49 и 52

5. Входящ № 08-01-556/ 07.05.2009 г.
гр. Севлиево
телевизионни канали – 40 и 57

6. Входящ № 08-01-554/ 07.05.2009 г.
гр. Пещера
телевизионни канали – 41 и 57

7. Входящ № 08-01-470/ 07.05.2009 г.
гр. Карнобат
телевизионен канал – 55

8. Входящ № 08-01-485/ 07.05.2009 г.
гр. Първомай
телевизионни канали – 41 и 51

9. Входящ № 08-01-484/ 07.05.2009 г
гр. Ахтопол
телевизионен канал – 57

10. Входящ № 08-01-482/ 07.05.2009 г
гр. Велинград
телевизионни канали – 48 и 52

11. Входящ № 08-01-479/ 07.05.2009 г.
гр. Разлог
телевизионни канали – 33 и 57

12. Входящ № 08-01-478/ 07.05.2009 г
гр. Левски
телевизионни канали – 42 и 49

13. Входящ № 08-01-475/ 07.05.2009 г.
гр. Дупница
телевизионни канали – 53 и 57

14. Входящ № 08-01-490/ 07.05.2009 г.
гр. Средец
телевизионни канали – 53 и 57

15. Входящ № 08-01-492/ 07.05.2009 г.
гр. Тутракан
телевизионни канали – 40 и 21

16. Входящ № 08-01-493/ 07.05.2009 г.
гр. Котел
телевизионни канали – 40 и 51

17. Входящ № 08-01-481/ 07.05.2009 г.
гр. Шабла
телевизионен канал – 35

18. Входящ № 08-01-476/ 07.05.2009 г.
гр. Троян
телевизионни канали – 41 и 51

19. Входящ № 08-01-491/ 07.05.2009 г.
гр. Девня
телевизионни канали – 48 и 52

20. Входящ № 08-01-483/ 07.05.2009 г
гр. Петрич
телевизионен канал – 29

21. Входящ № 08-01-473/ 07.05.2009 г
гр. Нови пазар
телевизионни канали – 28 и 51

22. Входящ № 08-01-489/ 07.05.2009 г
гр. Ихтиман
телевизионни канали – 27 и 52

23. Входящ № 08-01-474/ 07.05.2009 г
гр. Елена
телевизионни канали – 28 и 52

24. Входящ № 08-01-487/ 07.05.2009 г
гр. Кнежа
телевизионни канали – 49 и 52

25. Входящ № 08-01-471/ 07.05.2009 г
гр. Карлово
телевизионни канали – 39 и 41

26. Входящ № 08-01-472/ 07.05.2009 г
гр. Бяла /област Русе/
телевизионни канали – 26 и 48

27. Входящ № 08-01-477/ 07.05.2009 г
гр. Гоце Делчев
телевизионни канали – 37 и 48

28. Входящ № 08-01-488/ 07.05.2009 г
гр. Червен бряг
телевизионни канали – 28 и 42

29. Входящ № 08-01-486/ 07.05.2009 г
гр. Исперих
телевизионни канали – 41 и 52

30. Входящ № 08-01-648/ 07.05.2009 г
гр. Димитровград
телевизионни канали – 35 и 42

VІ. ТВ 2 ЕООД, ЕИК 121853910 е телевизионен оператор по смисъла на Закона за радиото и телевизията.
На основание § 53 от ПЗР на ЗИД на Закона за радиото и телевизията (ДВ, бр. 96 от 2001 г.) във връзка с притежаваната от дружеството индивидуална лицензия за телевизионна дейност 321-00002/17.02.2000 г. (изменена с № 321-00002-01/15.06.2000 г.), ТВ 2 ЕООД има право да създава и разпространява чрез кабелни електронни съобщителни мрежи и сателит телевизионна програма с
наименование - ТВ 2
програмен профил – общ (политематичен)
продължителност - 24 часа
териториален обхват – национален.

На основание чл.32, ал.2 от Закона за радиото и телевизията, § 5, ал.4 от ПЗР на Закона за електронните съобщения и чл.8, ал.2 от Правила за реда за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на телевизионни сигнали,


ДАВА СЛЕДНОТО СТАНОВИЩЕ:

ТВ 2 ЕООД, ЕИК 121853910, със седалище и адрес на управление - гр. София 1407, бул. Черни връх № 47, създаващ телевизионна програма ТВ2 с общ (политематичен) профил и продължителност 24 часа, която се разпространява чрез кабелни електронни съобщителни мрежи и сателит, ОТГОВАРЯ на изискванията на чл.5, т.1 от Правилата за реда за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на телевизионни сигнали.
Доц. д-р Маргарита Пешева,
Председател на СЕМ