Становище

Начало » Актове на СЕМ » Становище
02 Юли 2009

СТАНОВИЩЕ
на
Съвета за електронни медии

ОТНОСНО: Изпълнението на сключения с Генералния директор на БНТ Договор за управление на основание чл. 56 от ЗРТ, искано с писмо от Комисията по медии

Програмната и технологична концепция за развитие на БНТ, с която инж. Кирил Гоцев спечели конкурса за Генерален директор, е неразделна част от Договора за възлагане на управление на медиата, съгласно т. 3 от същия Договор и би следвало да се изпълни в рамките на мандата – 4. ІІІ. 2002 г. – 4. ІІІ. 2005 г.
Съгласно т. 15 от Договора за възлагане на управление на БНТ, сключен между СЕМ и генералния директор на БНТ на 11. ІІІ. 2002 г. и във връзка с чл. 32, т. 1 от ЗРТ, Съветът за електронни медии е провел официални срещи с ръководството на БНТ и е приел отчети за дейността на обществената телевизия:
- Тримесечен отчет за управлението на БНТ – 10. VІ. 2002 г.
- Годишен отчет за 2002 г. – 6. ІІІ. 2003 г.
- Среща с УС на БНТ и представители на синдикалните организации във връзка с данъчния ревизионен акт – 12 ІІІ. 2003 г.
- Среща с УС на БНТ относно външните продукции – 19. V. 2003 г.
- Срещи с УС на БНТ по повод договора с “Видео Интернешънъл” ООД – 30. І. 2004 г. и 5. ІІ. 2004 г.
- Годишен отчет за 2003 г. – 25. ІІ. 2004 г.
По различни поводи във връзка с управлението на БНТ, Съветът за електронни медии е изисквал и е получавал документи и информации от ръководството на телевизията. По време на дискусиите членовете на Съвета са се отнасяли критично към дейността на управата на медиата. Практика на СЕМ е била да не се изработва становище по обсъжданите отчети с оглед да не се намесва в оперативната работа на БНТ.

На основа на Договора за управление, Програмната и технологична концепция за развитие на БНТ, проведените срещи и приетите Отчети за управлението на БНТ, към днешна дата СЕМ направи следните констатации:

1. С оглед структурата и организацията на дейността на БНТ:

1.1. Изработена е вътрешно-нормативна уредба за структурата на БНТ, включително и за определяне на рейтинг-прагове, реклами и спонсорство.
1.2. По т. 3. 8. от Концепцията, вместо заложените четири експертни групи и съвети в организационната структура, са съставени шест.
1.3. По т. 4 публично оповестена е съвместната инициатива на БНТ и Нова телевизия за регистрация на нов Потребителски комитет за контрол на пипълметрични данни.
1.4. На основание чл. 51 а от Кодекса на труда бе сключен колективен трудов договор между БНТ и синдикалните организации – представители на работниците и служителите.
1.5. БНТ активно се включва в кампании с обществен и социален характер.

2. Относно програмната дейност на БНТ:

2.1. От 1. 12. 2003 г. ТВ “България” вече се разпространява на територията на Северна Америка.
2.2. Продължава организирането и отразяването на такива традиционни телевизионни проекти като Международния телевизионен фестивал “Златната ракла”, Мартенските музикални дни, годишните награди на Съюза на артистите, наградите АСКЕЕР, наградите за българска музика “БГ награди” и др.
2.3. Ритмично се изпълнява заложеното в ЗРТ изискване за 10 % българско филмово производство.
2.4. БНТ изпълнява основните параметри от програмната си лицензия, като някои от тях превишават заложените проценти.
2.5. В съответствие със ЗРТ и вътрешната нормативна уредба, БНТ проведе конкурси за нови вътрешни и външни предавания.

Същевременно:

1. С оглед структурата и организацията на дейността на БНТ:

1.1. Не е създаден още предвидения в т. 4 от Концепцията “Център за проучвания, който да има контролна функция по отношение на официалния пипълметричен оператор.
1.2. Необяснимо е, че все още БНТ няма титулярен програмен директор.
1.3. Съгласно т. 13. 10 не бе представена в указания шестмесечен срок Антикорупционна програма на БНТ.

2. Относно програмната дейност на БНТ:

2.1. По т. 4.2.1 от Концепцията не е осъшествена идеята за превръщане на сателитен канал “ТВ България” в балкански аналог на европейския културен канал “АРТЕ”. Програмата на сателитния канал “ТВ България” се състои от повторения на излъчени вече предавания. Не съществуват стимули да се инвестират средства (не само от държавната субсидия) за неговото тематично развитие. Така той не отразява по най-добрия начин развитието на България днес.
2.2. По т. 4.3.4 от Концепцията все още не е възстановен Телевизионния театър и не е продуцирано заснемането на значими български театрални постановки.
2.3. Част от вътрешните и външни продукции, спечелени чрез конкурс, се оказаха неуспешни и бяха свалени от екран. Това е резултат от нерешения от ръководството на БНТ проблем за прозрачност и компетентност при избора на външни продуценти чрез конкурс.
2.4. Не е анализирано състоянието на регионалните програми на БНТ и не са посочени тенденциите за тяхното развитие. Очевидни са редица непрофесионални решения в програмата на БНТ.

3. Относно финансовата дейност на БНТ:

3.1. Не е изпълнена визираната като основна задача на маркетинга на БНТ за “повишаване на приходите от реклама, спонсорство и др. търговски дейности, съгласно т. 5.3.2 от Концепцията. Нетните приходи от реклама и спонсорство изглеждат така: 2001 г. – 25 425 хил. лв., 2002 г. – 13 940 хил. лв., 2003 г. – 11 599 лв.
3.2. Налице са примери за непрозрачност на някои решения на генералния директор на БНТ, което противоречи на т. 5. 10 от Концепцията. Според Одита на Сметната палата за 2003 г. “някои от процедурите, предвидени в инструкцията на СФУК, не са съобразени в достатъчна степен с нормативните изисквания и спецификата на БНТ. Налице са неправилни управленски действия и неефективни контролни процедури при доставки на активи без прилагане на ЗОП, както и при дейността по планирането на обществените поръчки при закупуването на резервни части и материали.“
3.3. Подписаният без знанието на Управителния съвет през януари 2004 г. стратегически договор за търговско представителство с “Видео Интернешънъл” ООД, окачествен от Сметната палата като рисков за БНТ, генерира напрежение в ръководството на медиата и води до дискредитиране на дейността му, което би могло да доведе до срив в регистрираното от НЦИОМ и МБМД традиционно високо обществено одобрение към БНТ. Подписаният при неизяснени обстоятелства също през януари 2004 г. договор за търговско представителство с “Пиеро 97” ООД, за изпълнението на който има получена нотариална покана в БНТ, също доказва тенденцията на генералния директор към пренебрегване на институционалността. Неразрешаването на противоречията в Управителния съвет във връзка с тези два договора довежда до сериозни проблеми в управлението на медиата.

Това становище е изработено на базата на приетото с 8 гласа становище на СЕМ от 10.02.2004 г., депозирано в Комисията по медии и приетото с 6 гласа “за” и 3 гласа “против” решение на СЕМ от 8. ІІІ. 2004 г., с което се дава незадоволителна оценка на изпълнението на Концепцията и Договора на генералния директор на БНТ Кирил Гоцев през 2003 г.

Неразделна част от настоящото становище е особеното мнение на члена на СЕМ Мария Стефанова.

Становището е прието на заседание на Съвета за електронни медии на 10. ІІІ. 2004 г.

Председател:
Райчо Райков