Становище

Начало » Актове на СЕМ » Становище
02 Юли 2009

С Т А Н О В И Щ Е

на СЪВЕТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ

ОТНОСНО: Договор за търговско представителство, сключен между БНТ и”Видео Интернешънъл България” ООД

Съответствие на договора със ЗРТ

ЗРТ като специален закон урежда материята, свързана с осъществяване на радио- или телевизионна дейност на територията на Република България. Този закон е и устройствен по отношение БНТ и БНР като национални обществени оператори.
В ЗРТ освен текста на чл. 62, т.11 липсват специални правила по отношение сключването, респ. утвърждаването на договори от Управителния съвет на БНТ или БНР. Разглежданият договор е за търговско представителство. Доколкото цената на договора може да се определи, като се имат предвид сумите от реклама и спонсорство, постъпили в БНТ през последните дванадесет месеца преди сключването на договора, същият е следвало да бъде утвърден от Управителния съвет (чл.62, т.11 от ЗРТ: Управителният съвет утвърждава и всички други договори на стойност над посочената в правилниците за организация и дейност).

Правни последици

Съветът за електронни медии разгледа въпросът относно действителността на подписания и неутвърден от Управителния съвет договор от гледна точка на ЗРТ. Доколко този договор противоречи на ЗРТ или го заобикаля?
Според СЕМ Договорът не противоречи на императивни разпоредби на закона, тъй като Управителният съвет може допълнително да го утвърди, каквато е обичайната практика в БНТ. Друг е въпросът доколко е налице заобикаляне на закона или противоречие на добрите нрави. Но този въпрос е от компетентността на съда, а не на СЕМ.
Що се отнася до т.нар.целесъобразност на договора, то това е извън правомощията на СЕМ. Разпоредбата на чл. 33 от ЗРТ изброява изчерпателно надзорните правомощия на СЕМ. Преценката на въпроса доколко един договор е целесъобразен за БНТ, е извън тези правомощия.

Предвид изложеното могат да се направят следните изводи:
1. Договорът не е утвърден от УС на БНТ, каквото е изискването на чл. 62, т.11 от ЗРТ.
2. Въпросът относно неговата нищожност, е извън компетентността на СЕМ.

Становището е прието от СЕМ на 10.02.2004 г.


Председател на СЕМ:
(Райчо Райков)