Становище

Начало » Актове на СЕМ » Становище
02 Юли 2009

В Европейската конвенция за трансгранична телевизия ( Протокол за изменение и допълнение на ЕКТТ ДВ бр. 96/2002 г., в сила от 01.03.2002 г.) е създадена нова разпоредба– чл. 9bis, която касае достъпа на публиката до значими събития. Страните, прилагащи ЕКТТ, могат да съставят списък на събития с голямо значение за обществото.

Наред с тази разпоредба в ЕКТТ вътрешното ни законодателство също съдържа текстове, гарантиращи достъп на публиката до значими събития.

В чл. 13, ал.4 от ЗРТ е предвидено задължение за радио- или телевизионните оператори, притежаващи изключително право върху значимо събитие, да осигурят достъп на другите радио- и телевизионни оператори за неговото информационно отразяване в съответствие с поетите от Република България задължения по влезли в сила международни договори, каквато е ЕКТТ.

В § 1, т. 22 от Допълнителната разпоредба на ЗРТ е определено понятието “информационно отразяване”.

Радио- или телевизионен оператор, притежаващ изключително право върху дадено събитие, следва да осигури: достъп до събитието или запис на събитието. Записът, независимо от това дали е предоставен от оператора, притежаващ изключителното право върху събитието или е направен от друг оператор, на когото е предоставен достъп до събитието, следва да бъде използван само в рамките на актуално-публицистичните предавания или новините, като следва да бъде с продължителност не повече от 90 секунди.

Отношенията между радио- или телевизионните оператори, притежаващи изключително право върху дадено значимо събитие и другите оператори, следва да се уреждат на базата на постигнати договорни споразумения при спазване принципа на свободата на договаряне.

Съгласно разпоредбата на чл.32, ал. 3 от ЗРТ Съветът за електронни медии приема и публикува списък на събитията с важно обществено значение и обезпечава мерки за защита на достъпа на аудиторията до отразяването им.

СЕМ ще разглежда всеки конкретен случай отделно, като предприема мерки съгласно правомощията, предоставени му от ЗРТ.

Становището е прието на редовно заседание на СЕМ на 03.11.2003 г.