Становище

Начало » Актове на СЕМ » Становище
02 Юли 2009

Съветът за електронни медии констатира, че в радио- и телевизионни програми, създавани и разпространявани от оператори под юрисдикцията на Република България, все по-често се включват български песни (преди всичко разновидностите на рап и фолк), които съдържат явно непристойни, и дори вулгарни, изрази и действия. Има и случаи, когато малолетни изпълнители пеят песни и се представят в ситуации, които застрашават тяхното и на техните малолетни и непълнолетни зрители умствено и морално развитие.

Съветът за електронни медии намира за необходимо да разгледа този проблем в светлината на Конституцията на Република България, Конвенцията за правата на детето (Приета от ОС на ООН на 20.11.1989 г. Ратифицирана с решение на ВНС от 11.04.1991 г. - ДВ, бр. 32 от 23.04.1991 г. В сила от 3.07.1991 г.), Закона за закрила на детето и Закона за радиото и телевизията:

Чл. 14 от Конституцията прокламира, че семейството, майчинството и децата са под закрила на държавата и обществото.

Според член 13, ал.1 от Конвенцията за правата на детето, то има право на свобода на изразяване на мнение. Това право включва свободата да търси, получава и предава информация и идеи от всякакъв вид, независимо от границите, в устна, писмена, печатна форма или под формата на изкуство, или чрез каквито и да са други информационни средства по избор на детето. Алинея 2 на същия член допуска известни ограничения в упражняването на това право, но те трябва да бъдат само такива, които са предписани от закона и са необходими: а) за зачитане правата или репутацията на другите, или: б) за защита на националната сигурност или обществения ред, или на общественото здраве и морал. Съгласно член 17 от Конвенцията държавите - страни по Конвенцията, признават важната функция, изпълнявана от средствата за масова информация и осигуряват на всяко дете достъп до информация и материали от различни национални и международни източници, особено тези, насочени към подобряване на неговото социално, духовно и морално благосъстояние и физическо и умствено здраве, като в буква “е” на същия член се казва, че за тази цел държавите – страни по конвенцията, насърчават разработката на подходящи насоки за защита на детето от информация и материали, вредни за неговото благосъстояние.

Според чл. 9, ал. 1 от Закона за закрила на детето всяко дете има право на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено и социално развитие и на защита на неговите права и интереси.

Систематичното тълкуване на посочените разпоредби води до извода, че ограничения в правото на информация на детето са допустими с оглед зачитане репутацията на другите и за защита на националната сигурност или обществения ред, или на общественото здраве и морал, както и за закрила на нормалното физическо, умствено, нравствено и социално развитие на детето и на защита на неговите права и интереси.

Специалната закрила, която Конституцията и Конвенцията дават на детето, освен в Закона за закрила на детето, намира своя израз и в Закона за радиото и телевизията – чл. 17, ал. 2, in fine.

Съветът за електронни медии счита, че тази разпоредба цели да защити детето преди да е настъпило увреждане на неговото физическо, умствено и морално развитие. Тя закриля детето в един по-ранен период – в периода на застрашаването от увреждане. В този смисъл нарушението на тази разпоредба е административно нарушение “на застрашаване”: за да бъде нарушен чл. 17, ал. 2, in fine от ЗРТ, е достатъчно предаването да е застрашило с увреждане физическото, умственото или моралното развитие на малолетните и непълнолетните. Не е необходимо да е настъпило конкретно увреждане на конкретно дете. Законът за радиото и телевизията в чл. 17, ал. 2, in fine е предвидил повишена степен на закрила на детето именно поради неговото особено положение в обществото, което е отчетено и в чл. 14 от Конституцията.

В този смисъл следва да се констатира, че радио- и телевизионни предавания, включително песни, съдържащи вулгарни изрази и непристойни действия, които се излъчват между 6.00 и 23.00 часа, или които, макар да се излъчват между 23.00 и 6.00 часа, не са ясно обозначени с предхождащ ги аудио- и /или аудио-визуален знак или не се идентифицират с визуален знак през цялото време, са насочени към увреждане на физическото, умственото и моралното развитие на малолетните и непълнолетните. Излъчването на радио- и телевизионни предавания, включително песни, в които малолетни и непълнолетни са поставени в ситуации, застрашаващи тяхното умствено и морално развитие, независимо от времето и начина на излъчване, нарушава добрите нрави и е забранено от закона.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 32, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията, СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ прие следното

СТАНОВИЩЕ:

Радио- и телевизионни предавания, включително песни, съдържащи вулгарни изрази и непристойни действия, които се излъчват между 6.00 и 23.00 часа, или които, макар да се излъчват между 23.00 и 6.00 часа, не са ясно обозначени с предхождащ ги аудио- и /или аудио-визуален знак или не се идентифицират с визуален знак през цялото време, нарушават чл. 17, ал. 2, предложение последно от Закона за радиото и телевизията.
Излъчването на радио- и телевизионни предавания, включително песни, в които малолетни и непълнолетни са поставени в ситуации, застрашаващи тяхното умствено и морално развитие, независимо от времето и начина на излъчване, е нарушение на чл. 17, ал. 2, във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 6 от Закона за радиото и телевизията; излъчването на такива предавания между 6.00 и 23.00 часа е нарушение и на чл. 17, ал. 2, предложение последно от Закона за радиото и телевизията.