Становище

Начало » Актове на СЕМ » Становище
02 Юли 2009

Прекъсването на едно предаване от друго предаване не е уредено в ЗРТ. И в ЗРТ , и в ЕКТТ се предвижда възможността едно предаване да бъде прекъсвано от реклами, при условие, че са спазени законовите изисквания за това. Доколкото рекламата и предаването по същността си са различни елементи от програмата на радио- или телевизионния оператор, разпоредбите за реклама не следва да се прилагат и по отношение на предаване, което прекъсва друго предаване.

Като има предвид, че радио- и телевизионната практика непрекъснато се развива и обогатява и с оглед на възприетия гъвкав подход за регулиране на пазара, Съветът за електронни медии приема, че е възможно едно предаване да бъде прекъсвано от друго при спазване на следните условия:

1. изразена самостоятелност и завършеност на прекъсващото предаване, отличаващо се по своето авторство, съдържание и/или аудио-визуална реализация.

2. възможност аудиторията да възприема прекъсваното предаване като единно по авторство, съдържание и аудио-визуална реализация.

3. защита на авторските права, както на прекъсваното, така и на прекъсващото предаване.

Възможността едно предаване да бъде прекъсвано от друго предаване не отменя законовите изисквания по отношение на спонсорството и рекламата. Името и/или търговската марка на спонсора на прекъсваното предаване могат да бъдат споменати, представени или обозначени по друг начин само в началото и/или в края на това предаване. Името и/или търговската марка на спонсора на прекъсващото предаване могат да бъдат споменати, представени или обозначени по друг начин само в началото и/или в края на това предаване. Неспазването на тези изисквания ще съставлява нарушение на императивни разпоредби на ЗРТ.

Прекъсващото предаване трябва да отговаря на всички белези за отделно предаване. В този случай ще се приложат правилата за реклама, уредени в чл.18 от Протокола за изменение и допълнение на ЕКТТ, с който е изменен чл. 14 от ЕКТТ, т. е. рекламата може да се разположи само между самостоятелните части на прекъснатото предаване.

Това становище отменя становището на НСРТ от 30.07.2001 год. за прекъсване на предаване от друго предаване.

Становището е прието на заседание на СЕМ от 14.10.2002год.