Становище

Начало » Актове на СЕМ » Становище
02 Юли 2009

Съгласно императивната разпоредба на чл. 90 ал. 4 от ЗРТ не могат да бъдат спонсорирани новини, с изключение на спортните новини, когато са отделени от другите части на програмата чрез визуални или звукови средства или като отделно предаване. Изписването на т.нар. “гардероб”, грим, прически и т.н., представлява съобразно разпоредбите на ЗРТ обявяване на името и/или търговската марка на спонсора.

По смисъла на т. 20 на §1 от Допълнителната разпоредба в ЗРТ лицата (търговски дружества- юридически лица по смисъла на българското законодателство или физически лица), които предоставят определени тоалети, грим, прически и т.н. на водещите в новинарските емисии, индиректно финансират съответните новини, като целят да се популяризират техните стоки и услуги. От тук следва, че се нарушава забраната за спонсориране на новини.

Телевизионните оператори следва да спазват разпоредбата на чл. 90 ал.4 от ЗРТ: забранено е спонсорирането на новини под каквато и да е форма (грим, гардероб, прически и т.н.).Забраната се отнася и до политически и икономически предавания, които съдържат анализи и коментари или чиято тематика е сходна с предмета на дейност на спонсора – чл. 90 ал.3 от ЗРТ.

Допустимо е обявяването (изписването) само на името на лицата, осигурили гардероб, прически, грим и т.н. в титрите в края на новинарските емисии без специфичен шрифт или търговска марка, като част от реализаторския екип, осъществил предаването.

Становището е прието на заседание на СЕМ на 07.10.2002 год.