Становище

Начало » Актове на СЕМ » Становище
02 Юли 2009

1. Определението “европейска и българска продукция” по т. 6 на лицензиите за радио- и телевизионна дейност, съответства на определенията “европейски произведения” и “български аудио-визуални произведения”, които имат легална дефиниция в § 1, т. 6 и т. 7 от ДР на ЗРТ.

2. Определението “предавания на независими продуценти” по т. 6 на лицензиите за радио и тв дейност съответства на определението “европейски произведения, създадени от външни продуценти”, по смисъла на чл. 10, ал. 3 от ЗРТ.

3. Програмните характеристики в индивидуалната лицензия за радио и тв дейност се определят по три критерия:

а/ съдържание – информационни предавания (новини; актуално- публицистични предавания) образователни предавания, културни предавания.

б/ адресат - детски и младежки предавания; предавания, предназначени за български граждани, за които българският език не е майчин, предавания предназначени за групи в неравностойно социално положение.

в/ произход и авторство – европейски и български произведения; европейски произведения на външни продуценти; собствена продукция.

4. Когато едно и също предаване се определя с помощта на няколко програмни критерия, то участва във всеки един от тях с целия си обем.

5. Едно предаване може да участва само веднъж във всеки един от критериите: съдържание и адресат. По съдържание то може да се определя само като информационно, или само като образователно или само като културно. По адресат то може да се определя само като детско и младежко или само като предаване, предназначено за български граждани, за които българският език не е майчин или само като предаване, предназначено за групи в неравностойно положение.

6. Едно предаване едновременно може да е относимо в критериите: съдържание, адресат, произход и авторство Така например едно информационно по съдържание предаване може да е детско по адресат, българско по произход, собствено по авторство.

7. Едно предаване едновременно може да е относимо в критериите произход и авторство (собствената продукция е и европейска /вкл. българска/ продукция)

8. Всяко предаване, (с изключение на новините, спортните предавания, радио- и телевизионните игри, рекламите, телетекста и радио- и телевизионния пазар), което е европейско (вкл. българско) произведение, участва най-малко в две програмни характеристики (то може да е актуално по съдържание, и европейско по произход или авторство).

9. Всяко предаване, което е европейско произведение на външен продуцент (с изключение на новините, спортните предавания, радио- и телевизионните игри, рекламите, телетекста и радио- и телевизионния пазар) участва най-малко в три програмни характеристики (то може да е културно по съдържание, европейско и създадено от външен продуцент по произход и авторство).

Становището е прието на редовно заседание на СЕМ на 07.08.2002 г.