Становище

Начало » Актове на СЕМ » Становище
02 Юли 2009

Съветът за електронни медии разгледа на редовно заседание на 04.02.2002 г. предложение за Становище за допълнение на Наредба № 13 от 2000 г. за условията и реда за одобряване рекламата на лекарствени продукти, издадена от Министъра на здравеопазването, докладвано от началника на отдел “Телевизионен мониторинг”.

За да се произнесе по направеното предложение, Съветът за електронни медии обсъди доводите на и.д. генерален директор на Българската национална телевизия, представени в Писмо с вх. № 03-00-05/21.01.2002 г., устни становища на отделите “Телевизионен мониторинг” и “Правен”, и приема следното:

В цитираното писмо и.д. генерален директор на Българската национална телевизия твърди, че Изпълнителната агенция по лекарствата изисква спонсорските заставки в предаванията на “Канал 1” да бъдат съобразени с разпоредбите на Наредба № 13 от 14.07.2000 г. за условията и реда за одобряване рекламата на лекарствени продукти, издадена от Министъра на здравеопазването (ДВ., бр. 59 от 21.07.2000 г.).

Като направи сравнително тълкуване на разпоредби на Закона за радиото и телевизията, Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина и Наредба № 13 от 2000 г. на министъра на здравеопазването, Съветът за електронни медии установи:

Както ЗЛАХМ (Глава десета, чл. 86-90а), така и Наредба № 13 на МЗ използват понятието реклама на лекарствени продукти, определено легално в § 1, т. 34 от ЗЛАХМ и в чл. 2, ал. 1 от Наредбата.
В ЗЛАХМ и в Наредба № 13 никъде не се визира понятието “спонсорство”, което е легално определено в ЗРТ (§ 1, т. 20 от ЗРТ).
Прилагането по аналогия на изискванията за рекламата на лекарствени продукти към спонсорството в радио- и телевизионните предавания е недопустимо. То противоречи на Раздел III от Глава четвърта на ЗРТ и на § 1, т. 20 от същия закон.
В частност, прилагайки по аналогия изискванията за реклама на лекарствени продукти към спонсорството, Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) задължава БНТ да включва в спонсорските заставки израза “лекарствен продукт” (чл. 7, ал. 1, т. 2 от Наредба № 13), информация, необходима за правилната употреба на лекарствения продукт (чл. 7, ал. 1, т. 3 от Наредба № 13), възрастовата граница на пациента, при която се допуска употребата на лекарствения продукт (чл. 7, ал. 1, т. 4 от Наредба № 13), израза “ преди употреба прочетете упътването” (чл. 7, ал. 1, т. 5 от Наредба № 13).

Ако радио- или телевизионният оператор изпълни изискването на чл. 7, ал. 1, т. 2 от Наредбата и излъчи спонсорска заставка с подобно съдържание, ще наруши чл. 92, ал. 1 от ЗРТ, който забранява споменаване на стоки и услуги на спонсора в спонсорираното предаване. Ако изпълни и останалите изисквания, спонсорската заставка ще се превърне в реклама по смисъла на легалното определение в § 1, т. 12 от ЗРТ, с което ще бъде нарушен чл. 82, ал. 1 от ЗРТ. За всяко от тези нарушения операторът ще понесе имуществена санкция от 2000 до 15 000 лв съгласно чл. 126, ал. 1 от ЗРТ.

Ако пък съответният радио- или телевизионен оператор не изпълни изискванията на Наредба № 13, ИАЛ ще откаже да одобри спонсорската заставка и операторът ще трябва да се лиши от спонсориране, респективно – от финансови приходи, с което би се нарушил конституционноустановеният принцип за свободна стопанска инициатива и еднакви условия за стопанска дейност за всички лица (чл. 19 от Конституцията).

Предвид гореизложеното и на основание чл. 32, ал. 2 във връзка с чл. 32, ал. 1, т. 4 от Закона за радиото и телевизията, СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ ПРИЕ СЛЕДНОТО

СТАНОВИЩЕ:

В интерес на обществото и на радио- и телевизионните оператори е в чл. 2, ал. 2 от Наредба № 13 от 14.07.2000 г. за условията и реда за одобряване рекламата на лекарствени продукти, издадена от Министъра на здравеопазването (Обн. ДВ, бр. 59 от 21.07.2000 г.), да се добави нова т. 6 със следното съдържание:

“т. 6. спонсорството по Закона за радиото и телевизията”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ:

(доц. МАРГАРИТА ПЕШЕВА)