Телевизия Европа АД ЕИК 115568068
Държава България
Адрес на управление гр. София 1000, СО - район Възраждане, ул. Позитано № 30
Адрес за кореспонденция гр. София 1700, бул. Симеоновско шосе № 88, ет. 1
Органи на управление Изпълнителен директор - Георги Нейчев Харизанов
Съвет на директорите - Георги Нейчев Харизанов, Любомир Николов Попов и Добрин Иванов Иванов.

Акционери  ДИПИ ЕООД и Добрин Иванов Иванов
Лица, упражняващи контрол ДИПИ ЕООД, ЕИК 040392502, едноличен собственик на капитала Добрин Иванов Иванов
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


РАДИО ЕВРОПА - НОВИНИТЕ СЕГА  
Вид дейност Радио
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. София , 105.6 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 11.01.2001 г.
Лицензия ЛРР-01-1-082-01-01
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОПА ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОПА
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 23.08.2001 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР–02–4–111–01
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.tvevropa.com/
ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОПА ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОПА
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Наземно цифрово радиоразпръскване
Лицензия ЛРР–01–3–020–01
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://www.tvevropa.com/