ЛИНЕЙНИ УСЛУГИ

ЕС ТВ ООД ЕИК 204764104
Държава България
Адрес на управление гр. София, СО - район Оборище, бул. Княгиня Мария Луиза № 58, ет. 2
е-mail office@stv.bg
Органи на управление Румен Стефанов Минев
Съдружници  Иван Стефанов Иванов, Теодора Божидарова Славчева
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


S TV logo S TV
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Кабел и сателит
Начална дата на разпространение 30.03.2021 г.
Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4–156–01
Вид на доставчика Търговски
Решения