Дарик 90 София ЕООД ЕИК 831399203
Държава България
Адрес на управление гр. София 1504, район Оборище, бул. Княз Александър Дондуков № 82
Органи на управление Управител: Константин Петров Вълков
Едноличен собственик на капитала  Дарик Радио АД, ЕИК 831476119
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


ДАРИК НОСТАЛДЖИ  
Вид дейност Радио
Профил Специализиран, за аудитория над 35 години, формат - носталгична музика от 50-те години до края на 20-ти век.
Времетраене 24:00

Вид обхват Местен
гр. София , 90.0 MHz

Способ на разпространение Наземно аналогово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 09.03.2000 г.
Лицензия 1-028-01-01
Срок на лицензия 25 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://dariknostalgie.bg/
Streaming  ONLINE