Балкан Българска Телевизия ЕАД (в несъстоятелност) ЕИК 831530194
Държава България
Адрес на управление гр. София 1618, р-н Красно село, ж.к. Бъкстон, бул. Цар Борис ІІІ № 159, ет. 11
Адрес за кореспонденция гр. София, р-н Красно село, ж.к. Бъкстон, бул. Цар Борис ІІІ № 159, ет. 11
Органи на управление Съвет на директорите - Кирил Емилов Благоев
Изпълнителен директор -  Кирил Емилов Благоев

  Краун Медиа ЕАД, ЕИК 131419862
Лица, упражняващи контрол Краун Медиа ЕАД, ЕИК 131419862 с изпълнителен директор Десислава Тошева Тошева и едноличен собственик на капитала Краун Медия Лимитид (Кипър)
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, буква "а", подточка "аа"


NEWS 7 NEWS 7
Вид дейност Телевизия
Профил Политематичен
Времетраене 24:00

Вид обхват Национален
Способ на разпространение Наземно цифрово радиоразпръскване
Начална дата на разпространение 30.09.2013 г.
Лицензия ЛРР-01-3-016-01
Срок на лицензия 15 години
Вид на доставчика Търговски
Решения
Уеб сайт http://news7.bg/
Streaming  ONLINE