НЕЛИНЕЙНИ

Услуги по заявка

СЕГА ЕАД ЕИК 831770996
Държава България
Адрес на управление гр. София, ул. Евлоги и Христо Георгиеви № 169, ет. 2
Органи на управление Изпълнителен директор - Мария Минокова
Съвет на директорите - Теодора  Пеева, Мария Минокова, Фондация Дончев, чуждестранно юридическо лице, държава: Великобритания

Едноличен собственик на капитала Фондация Дончев, чуждестранно юридическо лице, държава: Великобритания
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, б. „а“, подточка „аа“ от ДР на ЗРТ
Услуги по заявка Видео по поръчка
Параметри услуга под редакционната отговорност на СЕГА ЕАД, предоставяща достъп на потребителите в избран от тях момент до каталог от предавания. Услугата се осъществява в рамките на интернет сайта https://www.segabg.com/video.
Териториален обхват национален
Дата на стартиране 16.06.2021 г.