НЕЛИНЕЙНИ

Услуги по заявка

Икономедиа АД ЕИК 131326269
Държава България
е-mail office@economedia.bg
Адрес на управление гр. София, ул. Иван Вазов № 20
Органи на управление Представляващи - Галя Прокопиева и Валентина Цонева (заедно)
Съвет на директорите - Теодор Захов, Галя Прокопиева, Валентина Цонева, Мария Михайлова, Гергана Николова

Акционери Сарда Капитал ЕООД, ЕИК 201991584, Тмедиа ЕООД, ЕИК 201519758 и Иновент Холдинг АД, ЕИК 175340594
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, б. „а“, подточка „аа“ от ДР на ЗРТ
Услуги по заявка Видео по поръчка
Параметри услуга под редакционната отговорност на Икономедиа АД, предоставяща на потребителите достъп да аудио-визуално съдържание при поискване, в избран от тях момент. Достъпът до съдържание се осъществява на адрес www.dnevnik.bg.
Териториален обхват неограничен
Дата на стартиране 01.07.2016 г.