НЕЛИНЕЙНИ

Услуги по заявка

Джобс.бг ЕООД ЕИК 175050954
Държава България
е-mail plamen@jobs.bg
Адрес на управление гр. София, СО - район Изгрев, ж.к. Изток, ул. Райко Алексиев № 26, бл. 3, вх. Б, партер
Органи на управление Управител - Пламен Вушев
Едноличен собственик на капитала Пламен Вушев
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, б. „а“, подточка „аа“ от ДР на ЗРТ
Услуги по заявка Видео по поръчка
Параметри предоставяне на аудио-визуално съдържание при поискване от потребителите, насочено към широка аудитория, с акценти върху публицистични и бизнес тематики и интервюта с избрани личности. Услугата е достъпна на адрес: https://www.economy.bg/.
Териториален обхват неограничен
Дата на стартиране 07.07.2021 г.