НЕЛИНЕЙНИ

Услуги по заявка

Инвиво Ентъртейнмънт ЕООД ЕИК 202993595
Държава България
Телефон 0898481572
е-mail sales@invivo.bg; office@invivo.bg
Адрес на управление гр. София кв. Редута, ул. Царичина № 1, вх. Б, ет. 4, ап. 20,
Органи на управление Управител - Росен Добрев
Едноличен собственик на капитала Росен Добрев
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, б. „а“, подточка „аа“ от ДР на ЗРТ
Услуги по заявка Плати за да гледаш/ Pay-Per-View
Информация INVIVO PPV
Параметри услуга, предоставяща 24-часов потребителски достъп до аудиовизуални произведения, предварително определени от Инвиво Ентъртеймънт ЕООД и включени в осем тематични каталога: Invivo Docs, Invivo Extreme, Invivo Auto, Invivo Classics, Invivo Biography, Invivo Cosmos, Invivo Planеt, Invivo X.
Териториален обхват национален
Дата на стартиране 01.03.2022 г.