НЕЛИНЕЙНИ

Услуги по заявка

Клуб Зебра Медия ООД ЕИК 206850865
Държава България
Телефон 0888 900174
е-mail e.koleva@dglt.bg
Адрес на управление гр. София, бул. Княз Александър Дондуков № 82
Органи на управление Управител - Елена Колева
Съдружници Индипендънт медия БГ ЕАД, ЕИК 205737512
Фондация Клуб Зебра, ЕИК 205484354

Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, б. „а“, подточка „аа“ от ДР на ЗРТ
Услуги по заявка
Информация подкаст Z-Каст/ Z-Cast
Параметри Предавания с определена периодичност в аудио- и видеоформат с продължителност 40 - 60 минути, съдържащи интервюта с различни гости по важни теми от деня и актуални събития от обществено-политическия живот в страната, както и коментарно-аналитични материали.
Териториален обхват неограничен
Дата на стартиране 19.05.2022 г.