НЕЛИНЕЙНИ

Услуги по заявка

Бгнес - груп ЕООД ЕИК 175177624
Държава България
Телефон 0888209949
е-mail neshkov@bgnes.com
Адрес на управление гр. София, р-н Триадица, ул. Алабин № 56
Органи на управление Управител - Любчо Нешков
Едноличен собственик на капитала Любчо Нешков
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, б. „а“, подточка „аа“ от ДР на ЗРТ
Услуги по заявка Видео по поръчка
Параметри кратки видео обекти с различна продължителност и съдържание, достъпни в избран от потребителя момент по негова лична заявка; услугата е достъпна на адрес: https://bgnes.bg/, в обособена секция ВИДЕО галерия
Териториален обхват национален
Дата на стартиране 29.09.2022 г.