НЕЛИНЕЙНИ

Услуги по заявка

Уебграунд груп АД ЕИК 207051177
Държава България
Телефон 0878237601
е-mail kiril.apostolov@webground.bg
Адрес на управление гр. София 1606, р-н Красно село, ул. 20-ти април № 13, ет. 3
Лице за контакт Кирил Апостолов
Органи на управление Управител - Кирил Апостолов
Акционери Съвет на директорите - Кирил Апостолов, Надежда Апостолова, Владимир  Манавски
Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър
Критерий за определяне на юрисдикцията на РБ § 1, т. 23, б. „а“, подточка „аа“ от ДР на ЗРТ
Услуги по заявка Видео по поръчка
Параметри предоставяне на достъп до аудиовизуални материали с различна продължителност, представляващи авторски материали на журналисти от медиата. Услугата се предоставя в обособена секция „Студио актуално“ на интернет страницата www.actualno.com
Териториален обхват национален
Дата на стартиране 01.10.2022 г.