Обществена поръчка за доставка на автомобилно гориво

Начало » Новини
30 Септември 2014 Обществена поръчка за доставка на автомобилно гориво, възлагана по реда на Глава осма “а” от Закона за обществените поръчки.

Краен срок за подаване на офертите: 17:00 часа на 20.10.2014 г.

Отварянето на офертите ще се състои на 27.10.2014 г. от 11:00 ч. в заседателната зала на СЕМ, бул. "Шипченски проход" № 69 ет 5.

Публична поканата в сайта на АОП

Договор с "ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД Приложения към договор с "ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД Протокол Покана Документация Приложение 1 - Методика Приложение 2 - Оферта Приложение 3 - Указания Приложение 4 - Декларация Приложение 5 - Договор