Обществена поръчка за охрана на административна сграда

Начало » Новини
30 Ноември 2018
Срок за подаване на документите 09 ноември 2018 г. 17:00

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 12.11.2018г. от 11:00 ч. в заседателната зала на ет. 5 в сградата на СЕМ, от комисия, назначена от възложителя.
На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.


На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на публично състезание с предмет: „Организиране и осъществяване на невъоръжена денонощна физическа охрана на административна сграда в гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 69 и прилежащ терен, осигуряване на пропускателен режим и видеонаблюдение в сградата и на паркинга пред нея“, с уникален номер в Регистъра по обществените поръчки 00928-2018-0001, обявява, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се състои на 05.12.2018 г. от 14:00 часа в сградата на Съвета за електронни медии, гр. София,  бул. "Шипченски проход" № 69, етаж 5, Заседателна зала.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Обявление за приключване на договор Анекс Обявление за изменение Договор Решение № РД-05-99 Решение № РД-05-98 Доклад Протокол №3 Протокол №2 Съобщение за отваряне на ценови оферти Протокол №1 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация Решение за откриване на процедура Обявление за поръчка Съдържание Техническа спецификация, изисквания и указания за изготвяне на офертите Приложение 1 - Опис на документите, съдържащи се в опаковката Приложение 2 - ЕЕДОП Приложение 3 - Техническо предложение Приложение 4 - Ценово предложение Приложение 5 - Проект на договор Приложение 6 - Декларация във връзка с обработване на личните данни Документация