Среща на ERGA и EDMO за по-нататъшно укрепване на сътрудничеството в борбата с предизвикателствата на дезинформацията

Начало » Новини
24 Март 2022
Прессъобщение//ERGA
Брюксел, 24 март 2022 г.

Среща на ERGA и EDMO за по-нататъшно укрепване на сътрудничеството в борбата с предизвикателствата на дезинформацията
 
Председателят на ERGA Карим Ибурки, заместник-председателят на ERGA Джакомо Ласорела и председателят на Подгрупа 3 на ERGA, посветена на дезинформацията, Любош Куклиш, се срещнаха във Флоренция, Италия, с Мигел Поарес Мадуро, председател на Изпълнителния съвет на EDMO (Европейска обсерватория за цифрови медии), Паула Гори, генерален секретар на EDMO, Елда Броги, член на Изпълнителния съвет на EDMO и други представители на EDMO, за да създадат взаимодействие между ERGA и EDMO в светлината на укрепения Кодекс за поведение във връзка с дезинформацията, който ще бъде въведен скоро. Както е предвидено в Насоките на Европейската комисия за укрепване на Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията, ERGA и EDMO, заедно с Европейската комисия, Европейската служба за външна дейност и подписалите Кодекса страни, ще бъдат част от постоянна работна група, посветена на развитието и приемането на Кодекса в отговор на бъдещите технологични, обществени, пазарни и законодателни промени.

Дезинформацията продължава да бъде сериозен проблем на равнище ЕС. Настоящата ситуация във връзка с войната срещу Украйна и деструктивните мерки, насочени към дестабилизиране на нашите демокрации, подчертава спешната необходимост от решително гарантиране на свободата на словото, свободата на медиите и плурализма, както и на качествената журналистика, като същевременно се прилагат ефективни механизми за свеждане до минимум на рисковете, свързани с разпространението на дезинформация.

Ключов инструмент на Европейския съюз за справяне с този проблем е Кодексът за поведение във връзка с дезинформацията. Този инструмент за саморегулиране обединява ключови участници в сектора, включително големи компании за социални медии и рекламодатели, които доброволно се ангажираха с определен набор от задължения. От 2018 г. насам, ERGA е много активна в наблюдението на ефективността на Кодекса и публикува няколко доклада, в които се посочват неговите недостатъци. ERGA предостави препоръки за това как да се укрепи Кодексът, като призова за повече прозрачност и за по-ефективна рамка за мониторинг.

От стартирането на Европейската обсерватория за цифрови медии (EDMO) през юни 2020 г. се осъществява редовен обмен между двата органа. Сътрудничеството между независимите европейски национални регулатори и изследователи, проверка на факти, експерти по медийна грамотност и медийни практици, за които EDMO е важен център, е от решаващо значение за ефективното изпълнение и наблюдение на задълженията по Кодекса за справяне с въпросите свързани с дезинформацията. Необходимо да се вземат предвид различни гледни точки, докато се гарантира рамка, която е независима от политическите участници и индустрията, за да се осигури подходящ (ко)регулаторен подход към дезинформацията. ERGA, като мрежа от независими НРО, може да играе ключова роля в постигането на тези цели и би могла само да се възползва от перспективите и експертния опит на EDMO.

"В настоящия контекст на криза се нуждаем от общ европейски отговор за борба с дезинформацията и създаване на безопасна медийна и онлайн среда. Сътрудничеството между медийните регулатори и EDMO в рамките на такава работна група е от решаващо значение, за да се гарантира нашата бдителност в Европейския съюз", заяви Карим Ибурки, председател на ERGA.

Относно Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията

Кодексът за поведение във връзка с дезинформацията е първият случай в света, когато индустрията се съгласява на доброволна основа със саморегулаторни стандарти за борба с дезинформацията. Той е насочен към постигане на целите заложени в Съобщението на Комисията, представено през април 2018 г., като определя широк спектър от ангажименти - от прозрачност на политическата реклама до закриване на фалшиви акаунти и демонетизиране на разпространителите на дезинформация. Той включва приложение, в което се посочват най-добрите практики, които подписалите го страни ще прилагат, за да изпълнят ангажиментите си.

През май 2021 г. Комисията представи насоки за укрепване на Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията. Насоките на Комисията показват как Кодексът може да бъде укрепен, за да се превърне в по-ефективен инструмент за противодействие на дезинформацията. Той е осигурил рамка за структуриран диалог между съответните заинтересовани страни, първият по рода си в световен мащаб, за да се осигури по-голяма прозрачност и отчетност на политиките на платформите по отношение на дезинформацията.

Насоките призовават за укрепване на Кодекса в следните области, за да се гарантира пълно и последователно прилагане от всички заинтересовани страни и държави от ЕС:

• По-голямо участие с индивидуални ангажименти
• По-добро демонетизиране на дезинформацията
• Политическа реклама
• Гарантиране на целостта на услугите
• Подобряване на правомощията на потребителите
• Увеличаване на обхвата на проверката на фактите и осигуряване на по-голям достъп до данни за проучвания
• Създаване на по-стабилна рамка за мониторинг

Вижте още:

Относно ERGA: Групата на европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги (ERGA) се състои от националните регулаторни органи в областта на аудиовизуалните медийни услуги. ERGA съветва Европейската комисия и улеснява сътрудничеството между регулаторните органи в ЕС. Г-н Карим Ибурки, председател на Белгийския CSA (Conseil supérieur de l’audiovisuel), е настоящият председател на ERGA.