Законодателен акт за цифровите услуги: независимият надзор и силното сътрудничество са от ключово значение

Начало » Новини
24 Март 2022
Прессъобщение//ERGA
Брюксел, 24 март 2022 г.

Законодателен акт за цифровите услуги: независимият надзор и силното сътрудничество са от ключово значение
 
Групата на европейските регулатори на аудиовизуални медийни услуги (ERGA) публикува последната си позиция в момента, когато законодателната работа по Законодателния акт за цифровите услуги (DSA) навлиза във финалната фаза на тристранните преговори. Като цяло ERGA приветства подхода, предложен от съзаконодателите, за по-нататъшно укрепване на основните права и свободи на гражданите на ЕС в онлайн средата. ERGA подкрепя многобройните и съществени изменения, предложени от Съвета и Парламента към този важен законодателен акт.

ERGA приветства специалното внимание към свободата на медиите и плурализма, които според Съвета следва да се вземат предвид от много големите онлайн платформи и търсачки (VLOPSEs), когато се прилагат общите им правила и условия. В своя доклад за 2021 г., ERGA подчертава, че частните дружества не следва да имат изключителната компетентност да вземат решения относно регулацията на съдържанието и по-специално не следва да действат изцяло и без контрол по свое усмотрение при прилагането на своите правила и условия. ERGA приветства и конкретните предложения за по-добра защита на онлайн потребителите и особено непълнолетните лица, които бяха предложени от двамата съзаконодатели, както и предложената по-голяма отчетност и по-строги задължения за VLOPSEs, като ги счита за уместни и много необходими, като се имат предвид размерът, въздействието и потенциалните рискове, свързани с VLOPSEs. Сред тези конкретни предложения си струва да се спомене адаптираният дизайн на интерфейса, за да не се заблуждават непълнолетните, Парламентът предлага, с което се забранява профилирането на непълнолетни лица за целите на таргетирани  реклами и техники за подсилване, по-голяма прозрачност и разбираемост на общите условия или повече права, за да могат потребителите да правят информиран избор във връзка с личните им данни и съгласието им за рекламни цели, както и алтернативен достъп до услугата, ако потребителят откаже да даде съгласие.

От гледна точка на регулаторните органи, ERGA напълно подкрепя предложението на Съвета за премахване на търговската тайна при достъпа на регулаторните органи до данните на онлайн платформите, което ERGA се надява, че ще бъде осигурено по време на тристранните разговори. Достъпът до информация относно дизайна, логиката и функционирането на алгоритмите, включително набори от данни за обучение, е същ толкова важен, за да се гарантира ефективното прилагане на Законодателния акт. Призивите за осигуряване на подходящи човешки и финансови ресурси, както и на необходимата независимост на Координаторите на цифрови услуги (DSCs) и други компетентни органи са абсолютно фундаментални от гледна точка на членовете на ERGA. Трансграничното сътрудничество ще бъде от съществено значение и в тази връзка ERGA приветства предложението на Съвета, в което макар и да се запазва принципът на страната на произход, се предвижда засилена роля на Координаторите на цифрови услуги (DSCs) и съответните компетентни органи на държавата по местоназначение. ERGA подкрепя осигуряването на съгласуваност със съществуващите двустранни механизми за правоприлагане, включително с тези на Меморандума за разбирателство, за да се улесни ефективното двустранно трансгранично правоприлагане.

На този етап от законодателната процедура, ERGA призовава съзаконодателите да вземат предвид някои важни подобрения, които следва да бъдат въведени в текста на DSA, по-специално по отношение на ролята и задачите на регулаторите. Основното от тях със сигурност е свързано с необходимостта от включване на ERGA и нейните членове в работата на Комисията, когато става въпрос за изключителната ѝ компетентност по отношение на VLOPSEs, ако тя бъде потвърдена. Същият подход следва да се прилага и към евентуалните насоки, които Комисията би могла да разработи, за да изясни взаимодействието на DSA с други законодателни актове, включително Директивата за аудиовизуални медийни услуги. Това би спомогнало за въвеждането на перспектива и експертен опит на независимите медийни регулатори, както и да се вземат предвид националните спецификите и опита в надзора на VLOPSEs. ERGA и националните медийни регулатори биха могли да допринесат за оценката на системните рискове и мерките за смекчаване, за да се осигури необходимото зачитане на основните права и защита на гражданите в онлайн средата. В този смисъл и в светлината на трагичните събития в Украйна, ERGA настоятелно призовава съзаконодателите да продължат да проучват онези разпоредби от DSA, свързани със системните рискове на VLOPSEs, особено като се има предвид непреднамереното функциониране на услугата, което може да доведе до поляризиране и засилване на незаконното съдържание или на съдържание, което засяга по отрицателен начин основните права и ценности.

„Независим надзор, активна роля на медийните регулатори и засилено сътрудничество между тях на ниво ERGA са ключови аспекти за осигуряване на ефективното прилагане на DSA, както и на постигането на неговите цели. DSA представлява най-важната възможност за Европа да създаде безопасна онлайн среда и да утвърди своя европейски цифров суверенитет. Не можем да пропуснем този шанс", заключи председателят на ERGA Карим Ибурки.


Относно ERGA: Групата на европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги (ERGA) се състои от националните регулаторни органи в областта на аудиовизуалните медийни услуги. ERGA съветва Европейската комисия и улеснява сътрудничеството между регулаторните органи в ЕС. Г-н Карим Ибурки, председател на Белгийския CSA (Conseil supérieur de l’audiovisuel), е настоящият председател на ERGA.