ERGA споделя целите на Европейската комисия и призовава за по-високо ниво на прозрачност на политическото рекламиране

Начало » Новини
04 Май 2022 ERGA публикува своето становище относно предложението за Регламент относно прозрачността и таргетирането на политическото рекламиране, публикуван от Европейската комисия на 25 ноември 2021 г. Членовете на ERGA напълно подкрепят подхода на Европейската комисия за налагане на задължения по цялата верига на политическата реклама, както и амбицията ѝ да осигури честни и прозрачни кампании както онлайн, така и офлайн. Този нов хармонизиран подход в прилагането на демократичните ценности и основните права на ЕС представлява крайъгълен камък за аудиовизуалния сектор, който укрепва европейската демокрация.

Докато ERGA изразява цялостна положителна оценка на проекторазпоредбите, някои области се нуждаят от допълнителни подобрения, за да се осигури по-голямо въздействие върху честността на изборите и защитата на основните права. В тази връзка, следва да се обмисли засилването на режима на санкции и прозрачността на поведението на платформите, обхванати от Регламента.

ERGA отбелязва, че понятието „доставчици на рекламни услуги“ би могло да бъде прецизирано с цел по-ясно определяне на категориите участници. Що се отнася до рекламата, застъпваща политически/ правни въпроси, твърде обширната дефиниция, посочена по-горе, рискува да обхване случаи, които не са пряко свързани с понятието „политическата реклама“. Допълнителни уточнения на определенията биха били подходящи, за да се избегне потенциален риск от накърняване на основни права, като например свободата на словото. ERGA потвърждава становищата, изразени в доклада „Понятия за дезинформация и свързани с нея концепции“, публикуван през 2021 г. Значението на общото разбиране на понятия като политическа реклама беше разгледано от ERGA в доклада ѝ. ERGA също припомня, че услугите за онлайн реклама се предоставят на трансгранична основа. Поради това е необходимо да се приеме набор от пропорционални, възпиращи, ефективни и хармонизирани режими за налагане на санкции във всички държави членки. ERGA обръща внимание, че предложението предоставя възможност за създаване на цялостни хранилища за политическа реклама в реално време, осигуряващи подробни данни за всяка отделна реклама. Тези библиотеки ще спомогнат значително за събирането на данни, които са от решаващо значение за наблюдението на новите правила и ще увеличат прозрачността на поведението на платформите в полза на потребителите. Националните регулаторни органи и гражданите ще могат да свържат рекламите, които виждат, с политическия субект, от чието име са публикувани, техния политически и спонсориран характер, ще знаят колко средства са били похарчени за рекламите или за кампанията.

ERGA би искала да подчертае необходимостта от преразглеждане на подхода към дейностите по микротаргетиране и възможността за определяне на единно национално звено за контакт на равнище ЕС. Назначаването на единно звено за контакт би могло действително да усложни координацията между органите и да подкопае надзора на онлайн платформите. В името на ефективността и ефикасността, ERGA препоръчва предложеният Регламент да разчита изрично на съществуващите структури и механизми за сътрудничество, като например ERGA и процедурите, които е въвела, за да подобри сътрудничеството между  националните регулаторни органи в трансгранични случаи.


Относно ERGA: Групата на европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги (ERGA) се състои от националните регулаторни органи в областта на аудиовизуалните медийни услуги. ERGA съветва Европейската комисия и улеснява сътрудничеството между регулаторните органи в ЕС. Г-н Карим Ибурки, председател на Белгийския CSA (Conseil supérieur de l’audiovisuel), е настоящият председател на ERGA.