17-то пленарно заседание на ERGA: Европейските медийни регулаторни органи се събират и обсъждат как да осигурят въвеждането на ключови европейски законодателни предложения

Начало » Новини
01 Юли 2022
Прессъобщение//ERGA
Брюксел, 29 юни 2022 г.
 
17-то пленарно заседание на ERGA: Европейските медийни регулаторни органи се събират и обсъждат как да осигурят въвеждането на ключови европейски законодателни предложения
 
На 21 юни 2022 г. в Брюксел се проведе 17-то пленарно заседание на ERGA, което е първата среща на живо на Групата от две години насам. Членовете се събраха, за да направят равносметка на работата на ERGA в решаващата година за законодателната рамка по отношение на медийния сектор. Те обмениха мнения с Европейската комисия по текущите политически инициативи, например предстоящия Европейски акт за свободата на медиите и наскоро публикувания засилен Кодекс за поведение във връзка с дезинформацията.

Укрепеният през 2022 г. Кодекс за поведение във връзка с дезинформацията има за цел да ограничи допълнително разпространението на онлайн дезинформацията, като осигури по-голяма прозрачност на дейностите на подписалите го страни, намали монетизирането на дезинформацията и предостави на потребителите по-добри инструменти за информиране, разпознаване и сигнализиране на онлайн дезинформацията. ERGA признава, че по-голямата част от препоръките, направени в нейния доклад, са взети предвид в окончателния вариант на Кодекса. ERGA приветства факта, че той предлага набор от ясни ангажименти в ключови области, като например контрол на разполагането на реклами, политическа реклама, интегритет на услугите, овластяване на потребителите, изследователите и общността за проверка на фактите. Новите ангажименти, придружени от набор от измерими ключови показатели за изпълнение и ангажиментът за предоставяне на данни на национално ниво, представляват подобрение в сравнение с Кодекса от 2018 г.

ERGA специално приветства създаването на постоянна работна група, чиято цел ще бъде да адаптира Кодекса. Като бъдещ член на оперативната група, ERGA ще изпълнява важна роля, за да предостави експертизата на своите членове на Европейската комисия и на подписалите страни, за да се подобри още повече Кодекса.

Членовете на ERGA обсъдиха и бъдещото прилагане на Закона за цифровите услуги (DSA) и взаимодействието му с Кодекса, както и с други съответни законодателни актове, като например Директивата за аудиовизуалните медийни услуги (AVMS), Закона за цифровите пазари (DMA) и бъдещия Регламент относно прозрачността и целевото таргетиране на политическата реклама. Както ERGA посочи по-рано, независимият надзор, активната роля на медийните регулаторни органи и засиленото сътрудничество между тях в рамките на ERGA, както и с Европейската комисия по отношение на много големите онлайн платформи, са от ключово значение за гарантиране на ефективното прилагане и постигане на целите на DSA.

Специално внимание бе отделено и на работата по дезинформацията и по-специално на дезинформационните разкази, свързани с войната в Украйна. На членовете на ERGA  бе представена подробна актуална информация относно документа с позиция, който Групата подготвя по предложението за Регламент относно прозрачността и таргетирането на политическата реклама.

Друг акцент в дебата бе предстоящият Европейски закон за свободата на медиите (EMFA). Комисията представи намеренията си за EMFA за укрепване на свободата, независимостта и плурализма на медиите, както и за гарантиране независимостта на медиите. Тя очерта очакваните следващи стъпки по предложението. Членовете на ERGA обсъдиха и възможни регулаторни решения относно медиите под влияние/контрол на трети държави и бъдещата роля и структура на ERGA, за да се справи адекватно с всички възможни нови задачи и отговорности съгласно DSA и EMFA. Членовете на ERGA подчертаха подкрепата си за достатъчно укрепване на Групата и проправяне на пътя към по-ефективно трансгранично правоприлагане.

В изказването си по време на пленарното заседание, Вера Юрова, която е заместник-председател на Европейската комисия и отговаря за ценностите и прозрачността, подчерта ролята на ERGA за наблюдението на укрепения Кодекс 2022 г. в рамките на постоянната работна група. Тя подчерта значението на ERGA в рамките на EMFA. „ERGA се нуждае от силна роля в този важен проект“, заяви заместник-председателят.

Членовете на ERGA подчертаха, че бъдещата регулаторна рамка на ЕС е амбициозна и уникална, но от друга страна ефективното ѝ прилагане ще изисква допълнителни ресурси за ERGA и нейните членове. Само някои от тях посочиха, че са получили допълнителни средства за преработената Директива за аудиовизуални медийни услуги в техните страни, докато новите политически инициативи на ЕС, като DSA, EMFA и укрепеният Кодекс, ще създадат повече отговорности и ще поставят нови предизвикателства.

„Налице е спешна и изключително важна необходимост да се засили независимостта на ERGA и да се осигурят подходящи ресурси и да се увеличат човешките и финансовите ресурси на нейните членове на национално равнище“, подчерта Карим Ибурки, председател на ERGA.


Повече за Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията:
Укрепен Кодекс 2022 за поведение във връзка с дезинформацията


Относно ERGA: Групата на европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги (ERGA) се състои от националните регулаторни органи в областта на аудиовизуалните медийни услуги. ERGA съветва Европейската комисия и улеснява сътрудничеството между регулаторните органи в ЕС. Г-н Карим Ибурки, председател на Белгийския CSA (Conseil supérieur de l’audiovisuel), е настоящият председател на ERGA.