ERGA приветства целите на предложението за Европейски акт за свободата на медиите и подчертава значението на осигуряването на ефективна независимост и адекватни ресурси за неговото прилагане

Начало » Новини
07 Октомври 2022
Прессъобщение//ERGA

Брюксел, 4 октомври 2022 г.


ERGA приветства целите на предложението за Европейски акт за свободата на медиите и подчертава значението на осигуряването на ефективна независимост и адекватни ресурси за неговото прилагане.

Европейската комисия публикува на 16 септември своето предложение за Европейски акт за свободата на медиите (EMFA), основен законодателен проект. Европейските граждани, които имат достъп до свободни и плуралистични медии, могат да формират своите информирани мнения и ползотворно да участват в демократичен дебат. В тази връзка добре функциониращият вътрешен пазар на медиите е от съществено значение и може да спомогне за насърчаване на свободата и плурализма им.

ERGA споделя целите на Комисията, по-специално по отношение на хармонизирането на някои елементи от рамката на националния медиен плурализъм (която трябва да следва, доколкото е възможно, подход, основан на принципите), засиленото регулаторно сътрудничество и сближаване, улесняването на предоставянето на качествени медийни услуги, свободни от редакционна намеса, както и прозрачно и справедливо разпределение на финансовите ресурси.

ERGA също така приветства предложената нова структура в рамките на новата правна рамка, която следва да превърне ERGA в Европейски борд за медийни услуги. Този нов Борд следва да замени настоящата координационна група и да получи нови задачи и отговорности, поради което да му бъде предоставена централна роля в прилагането на новата рамка.

В същото време ERGA припомня някои основни елементи, подчертани в нейния принос към обществената консултация на Европейската комисия по-рано тази година. По-специално, новият Борд следва да бъде независим от всякакъв вид намеса, било то на национално или европейско равнище. Гарантирането на тази независимост е от съществено значение за постигането на целите на EMFA, който има за цел да защити свободния и плуралистичен медиен пейзаж. Освен това е от решаващо значение бъдещият Борд и всички негови членове да разполагат с адекватни човешки и финансови ресурси за ефективно изпълнение на всички нови задачи и прилагане на новите правила.

ERGA ще анализира задълбочено предложението през следващите седмици и ще приеме обща позиция, с цел да допринесе за обсъжданията на съзаконодателите по време на законодателния процес.

„Публикуването на Европейския акт за свободата на медиите от Комисията е важен етап в укрепването на основните европейски ценности. Сега всички участници, включително ERGA, трябва да работят заедно, за да допринесат за работата на съзаконодателите за ефективно подобряване на този амбициозен законодателен акт. Засилената и независима ERGA е от решаващо значение, за да се гарантира ефективното прилагане на EMFA. В същото време не можем да пренебрегнем независимите национални регулаторни органи, които са двигатели на ERGA. Поради това техните ресурси, както по отношение на персонала, така и по отношение на финансовите средства, следва да бъдат засилени. Надяваме се, че в предстоящите дискусии съзаконодателите ще ни изслушат и ще вземат предвид тези жизненоважни изисквания", каза Карим Ибурки, председател на ERGA.


Относно ERGA: Групата на европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги (ERGA) се състои от националните регулаторни органи в областта на аудиовизуалните медийни услуги. ERGA съветва Европейската комисия и улеснява сътрудничеството между регулаторните органи в ЕС. Г-н Карим Ибурки, председател на Белгийския CSA (Conseil supérieur de l’audiovisuel), е настоящият председател на ERGA.