ERGA приветства влизането в сила на DSA, което ще доведе до по-безопасна цифрова среда в Европа, и е подготвена за неговото прилагане

Начало » Новини
17 Ноември 2022
Прессъобщение//ERGA

Брюксел, 17 ноември 2022 г.

ERGA приветства влизането в сила на DSA, което ще доведе до по-безопасна цифрова среда в Европа, и е подготвена за неговото прилагане

На 27 октомври в Официален вестник на ЕС беше публикуван Законът за цифровите услуги (DSA). ERGA и нейните членове приветстват тази важна стъпка, която доведе до влизането в сила на новите правила от 16 ноември. DSA е един от най-съвременните законодателни актове, чиято цел е да регулира онлайн средата чрез въвеждане на хармонизирани правила за доставчиците на посреднически услуги и същевременно да гарантира основните права на потребителите. Новите правила ще допринесат за добре функциониращ цифров единен пазар, ще създадат по-безопасна онлайн среда и ще утвърдят истински европейски цифров суверенитет. В тази връзка с DSA се въвежда набор от правила за надлежна проверка, които посредниците, включително онлайн платформите и VLOPSEs (т.е. много големи онлайн платформи и много големи онлайн търсачки), ще трябва да спазват по отношение на разпространението на незаконно и/или вредно съдържание. Конкретните задължения се отнасят до модерирането на съдържанието, прозрачността на алгоритмите, онлайн рекламата, защитата на непълнолетните, вътрешната система за обработка на жалби и механизмите за извънсъдебна защита. 

Специфичен набор от нови, по-строги задължения, ще бъде наложен изключително на услугите, определени като VLOPSEs, с оглед на тяхната конкретна роля и потенциалните системни рискове, които техните услуги могат да представляват. От особена важност са задълженията на VLOPSEs да предоставят достъп до своите данни, както на регулаторните органи, така и на проверените изследователи и да позволяват на независимите одитори да проверяват ежегодно дали спазват новите задължения и спазват предписаните препоръки. 

Що се отнася до изпълнението и прилагането на новите разпоредби, DSA отрежда централна роля на координаторите на цифровите услуги (DSCs) и другите компетентни органи. Координаторите на цифрови услуги ще бъдат определени от всяка държава-членка и, наред с другото, ще имат задачата, заедно с Европейската комисия, да контролират спазването на новите правила от страна на VLOPSEs. ERGA е убедена, че за правилното прилагане и изпълнение на DSA е необходимо тясно и ефективно сътрудничество между различните заинтересовани участници, включително и Комисията, по-специално, но не само по въпросите за очертаване на възможните взаимодействия с разпоредбите на ДАВМУ. Освен това, подходящите човешки и финансови ресурси за DCSs и ефективните полезни взаимодействия между всички съществуващи специализирани участници (напр. медийните регулаторни органи, органи за защита на данните, органи за защита на потребителите и т.н.), ще бъдат от решаващо значение.

В тази връзка и като се има предвид трансграничният характер на по-голямата част от услугите, предоставяни от онлайн платформи и VLOPSEs, както и особеният характер на медийните услуги, ERGA предлага своята добре функционираща съществуваща структура, като подходящо място за осъществяване на такова сътрудничество. Независимо от евентуалното определяне като национални DSCs, медийните регулатори в цяла Европа започват да прилагат новата правна рамка, за да гарантират ефективно и хармонизирано прилагане на основните европейски ценности и медийните регулаторни стандарти. Те са готови да предоставят своя експертен опит в прилагането на този основен регламент и призовават Комисията да използва ефективно изключителните компетенции по отношение на VLOPSEs, за да гарантира правилното прилагане на новата правна рамка.

Относно ERGA:
Групата на европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги (ERGA) се състои от националните регулаторни органи в областта на аудиовизуалните медийни услуги. ERGA съветва Европейската комисия и улеснява сътрудничеството между регулаторните органи в ЕС. Г-н Карим Ибурки, председател на Белгийския CSA (Conseil supérieur de l’audiovisuel), е настоящият председател на ERGA.

Повече за позицията на ERGA относно DSA:

https://erga-online.eu/wp-content/uploads/2022/02/2022-02-18-DSA-ERGA-priorities-for-trilogues-position-paper-final.pdf