Прессъобщение

Начало » Новини
07 Март 2023
Съветът за електронни медии уведомява всички заинтересовани лица, че от 13 до 14 март 2023 г. включително, могат да бъдат закупени конкурсни книжа за обявения конкурс за издаване на лицензия за радиодейност за град Ловеч, честота 105.9 MHz, за програма със специализиран профил, предназначена за аудитория от 20 до 45 години.

Конкурсните книжа се закупуват на адрес - гр. София, бул. Шипченски проход № 69, ет.6, стая 606 б (каса), от 09.00 до 12.30 ч. и от 13.30 до 16.30 ч.
Цената на книжата е 650 (шестстотин и петдесет) лева.

Плащането може да бъде извършено в брой, в касата на СЕМ (на посочения по-горе адрес) или по банков път по следната банкова сметка:
IBAN BG49 BNBG 9661 3000 1788 01
BIC BNBGBGSD
Банка БНБ – ЦУ

Напомняме, че в графа “основание за плащане” задължително се изписва градът и честотата, за която се кандидатства.