ERGA приема позицията си по тристранните срещи относно Европейския акт за свободата на медиите и пожелава бързо приключване на законодателния процес.

Начало » Новини
30 Октомври 2023
Прессъобщение//ERGA
Брюксел, 30 октомври 2023 г.

ERGA приема позицията си по тристранните срещи относно Европейския акт за свободата на медиите и пожелава бързо приключване на законодателния процес.
На прага на тристранните срещи по Европейския акт за свободата на медиите, Групата на европейските регулатори на аудиовизуални медийни услуги (ERGA) би искала да поздрави Съвета и Европейския парламент за стабилния темп на приемане на съответните им позиции по този важен за европейските демокрации и медийни пазари документ. ERGA приветства цялостното сближаване на позициите и желае бързото финализиране на това досие преди края на настоящия европейски законодателен мандат.
След като прие позицията си относно предложението на Комисията през ноември 2022 г.1, както и поредица от предложения за изменения през първото полугодие на 2023 г.2 и изявление относно EMFA3, членовете на ERGA приеха актуализиран документ за позицията4  с оглед на тристранните срещи на EMFA.
Като потвърждава продължаващата си подкрепа за този законопроект, ERGA призовава съзаконодателите да вземат предвид гледната точка на медийните регулатори, по-специално:
• Гарантиране, че управлението на EMFA ще оправдае очакванията: бъдещият Европейски съвет за медийни услуги изисква ефективна независимост, подходяща структура и адекватни правомощия и ресурси, за да може да изпълнява многобройните нови мисии, които Регламентът ще му възложи. Гледната точка на ERGA е, че предложението на Европейския парламент за създаване на орган на ЕС с правосубектност, подкрепян от независим Секретариат, е правилният път напред.
• Гарантиране, че и на национално ниво, националните регулаторни органи или структури разполагат с необходимите ресурси, пропорционално на новите мисии, възложени от EMFA, тъй-като това е предпоставка за НРО да могат ефективно да допринасят за новите важни мисии на Съвета и НРО.
• Като се имат предвид предизвикателствата при справянето с проблемни медии под влияние или контрол на трети държави, да се гарантира, че Съветът може да бъде правилно включен в координирането на мерките, които трябва да обхващат широк спектър от медии, „с произход извън Европейския съюз“.
• Що се отнася до третирането на медийно съдържание в онлайн платформи, да се гарантира, че доставчиците на медийни услуги могат да се възползват от ефективна привилегия, която трябва да бъде правилно проектирана, за да се избегне предоставянето на тази схема на „измамници“ и в същото време да се създаде спокоен процес както за медии, така и за много големи онлайн платформи с участието на медийни регулатори.
По отношение на националните мерки и операциите за медийна концентрация, да се гарантира, че обхватът на разпоредбите е пропорционален и съответства на целите на EMFA за защита на свободата и плурализма на медиите, като същевременно осигурява правна сигурност и разумна административна тежест за всички участващи страни.
Относно измерването на аудиторията да се гарантира, че текущата асиметрия е ефективно намалена, особено благодарение на годишен независим одит на методологиите, използвани от самоизмерващите субекти и гаранцията, че доставчиците на медийни услуги имат достъп до данните за аудиторията, свързани с тяхното съдържание и услуги.

Председателят на ERGA Джакомо Ласорела заяви, че „ERGA отново изразява своето убеждение, че обща, основана на принципи рамка за медийния сектор в ЕС, която позволява да се зачитат ефективно функциониращите национални схеми, е много уместна и необходима. ERGA и нейните членове се надяват на бързо одобрение на EMFA и са готови да допринесат със своя опит и експертиза за навременното и ефективно прилагане на нейните разпоредби.“

Относно ERGA:
Групата на европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги (ERGA) се състои от националните регулаторни органи в областта на аудиовизуалните медийни услуги. ERGA съветва Европейската комисия и улеснява сътрудничеството между регулаторните органи в ЕС. Г-н Джакомо Ласорела, председател на италианския AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), е настоящият председател на ERGA.


1ERGA position on the European Commission’s proposal for a European Media Freedom Act (November 2022). 
2ERGA proposals for amendments to EMFA art. 7-16 (February 2023), art. 17-18 (April 2023) and art. 23 (May 2023). 
 3ERGA statement on EMFA (June 2023). 
 4ERGA recommendations for EMFA trilogues (October 2023).

 

EN