Oбществена поръчка за абонаментно обслужване на софтуерната част на Интегрираната система за мониторинг

Начало » Новини
30 Септември 2014 Oбществена поръчка за абонаментно обслужване на софтуерната част на Интегрираната система за мониторинг, възлагана по реда на Глава осма “а” от Закона за обществените поръчки

Краен срок за подаване на офертите: 17:00 часа на 23.10.2014 г.

Отварянето на офертите ще се състои на 30.10.2014 г. от 11:00 ч. в заседателната зала на СЕМ, бул. "Шипченски проход" № 69 ет 5.

Публична поканата в сайта на АОП.

Договор с "ТОМАС-КОМЕРС СЕРВИЗ" ООД Приложения към договор с "ТОМАС-КОМЕРС СЕРВИЗ" ООД Протокол Покана Документация Приложение 1 - Методика Приложение 2 - Оферта Приложение 3 - Указания Приложение 4 - Декларация Приложение 5 - Договор